fbpx
Välj en sida

SWB hållbarhetspolicy & uppförandekod

Hållbarhetspolicy
SWB verkar för att vara en förening med god ekonomi, ett medvetet miljöarbete och ett starkt samhällsengagemang. Hållbarhetsarbetet är en strategisk prioritet och integrerat i såväl beslutsfattande som all övrig verksamhet.

SWB bedriver ett målmedvetet arbete för att ständigt utvecklas som ansvarsfull aktör. Transparens, ansvar, trovärdighet, respekt, spårbarhet och etiskt uppträdande är grundpelare i beslutsfattandet.

Hörnstenarna i SWBs hållbarhetspolicy

 • Ett ekonomiskt ansvar för att trygga föreningens framtida finansiella ställning, samtidigt som arbetet mot en hållbar utveckling sker.
 • Arbeta för att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att jorden och dess naturresurser inte påverkas negativt över tid, samtidigt som fokus ligger på att föra det biologiska arvet framåt.
 • Ett samhällsansvar, där fokus ligger på allas hälsa och välbefinnande. Ledorden är empati och respekt för såväl människa, djur som natur. Kommunikation och utbildning ligger som grund för att säkra en långsiktig utveckling.
 • Ett leverantörsansvar, där gemensamma hållbarhetsmål kan utvecklas genom att välja lokala leverantörer.
 • Ett synsätt där hållbarheten tillåts komma i första rummet vid beslutsfattandeprocesser, för att säkerställa att arbetet genomsyras av ett etiskt förhållningssätt. SWB strävar i alla sammanhang efter att väga in den påverkan som verksamheten har på miljön och klimatet. Dessa aspekter vägs även in vid samarbete med externa aktörer. Kompetens bör finnas på central nivå för miljö- och klimatfrågornas hantering, för att kunna ge vägledning och stöd både till de regionala medlemsföreningarna och direkt till medlemmarna.

SWB uppförandekod
SWB verkar aktivt för att såväl den egna verksamheten som den som bedrivs av medlemmarna genomsyras av ett synsätt som innebär att:

Alla personer inom SWB och företrädare för SWB (domare, arrangörer, andra funktionärer och samarbetsorganisationer) involverade i avelsvärderingsevenemang eller andra SWBarrangemang förbinder sig till rättvist, kamratligt och sportsmannamässigt uppförande.

Det tas för givet att de internationella och svenska reglerna för motverkande av grymhet mot djur respekteras och följs vid alla tillfällen utan undantag.

För SWB, våra medlemmar och medlemsföreningar är det självklart att;

 • Hästens välbefinnande, hälsa och välfärd alltid ska komma i första hand
 • Höga kvalitetskrav ställs på fodermedel, hygien, hälsa och säkerhet för hästen
 • Daglig utevistelse, ventilation, utfodring och vattning måste fungera tillfredsställande. Detta gäller även vid transport av hästen.
 • Främja utbildning och ökade kunskaper om avel, hästhållning och träning av häst då det för hästens bästa är väsentligt att handhavaren är kompetent och kunnig.
 • Vid all hantering, ridning och träning beakta att hästen är en levande varelse

Som medarbetare eller företrädare för SWB, i styrelser, sektioner, utskott, som ryttare, tränare, domare, funktionär, arrangör och liknande;

 • Är det min skyldighet att känna till SWBs stadgar, reglementen, styrande principer och policys.
 • Bemöter jag andra med respekt och värdighet, för att på så vis bidra till att skapa ett klimat av tillit, förtroende och respekt för organisationen, dess företrädare och medlemmar. Detta gäller även på sociala media.
 • Bidrar jag aktivt till att motverka ryktesspridningar och personliga angrepp, även i sociala medier.
 • Jag gör allt jag kan för att undvika att försätta mig i situationer där jag är eller kan uppfattas som jävig i ett beslut.
 • Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller.
 • Tar jag aktivt ställning mot alla typer av trakasserier inkluderande sexuella trakasserier och sexuellt utnyttjande.
 • Är jag aktsam vid nyttjandet av SWBs resurser, ekonomiskt-, mänskligt- och förtroendekapital.

Alla som jobbar med uppdrag med barn och ungdomar inom SWB ska vara beredda att på begäran lämna utdrag ur polisens belastningsregister.