fbpx
Välj en sida

SWB hållbarhetspolicy & uppförandekod

Hållbarhetspolicy
SWB verkar för att vara en förening med god ekonomi, ett medvetet miljöarbete och ett starkt samhällsengagemang. Hållbarhetsarbetet är en strategisk prioritet och integrerat i såväl beslutsfattande som all övrig verksamhet. SWB bedriver ett målmedvetet arbete för att ständigt utvecklas som ansvarsfull aktör. Transparens, ansvar, trovärdighet, respekt, spårbarhet och etiskt uppträdande är grundpelare i beslutsfattandet.

Hörnstenarna i SWBs hållbarhetspolicy
• ett ekonomiskt ansvar för att trygga föreningens framtida finansiella ställning, samtidigt som arbetet mot en hållbar utveckling sker.
• arbeta för att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att jorden och dess naturresurser inte påverkas negativt över tid, samtidigt som fokus ligger på att föra det biologiska arvet framåt i rätt riktning.
• ett samhällsansvar, där fokus ligger på allas hälsa och välbefinnande. Ledorden är empati och respekt för såväl människa, djur som natur. Kommunikation och utbildning ligger som grund för att säkra en långsiktig utveckling.
• ett leverantörsansvar, där gemensamma hållbarhetsmål kan utvecklas genom att välja lokala leverantörer.
• ett synsätt där hållbarheten tillåts komma i första rummet vid beslutsfattande processer, för att säkerställa att arbetet genomsyras av ett etiskt förhållningssätt. SWB strävar i alla sammanhang efter att väga in den påverkan som verksamheten har på miljön och klimatet. Dessa aspekter vägs även in vid samarbete med externa aktörer. Kompetens bör finnas på central nivå för miljö- och klimatfrågornas hantering, för att kunna ge vägledning och stöd både till de regionala medlemsföreningarna och direkt medlemmarna.

SWB uppförandekod
SWB verkar aktivt för att såväl den egna verksamheten som den som bedrivs av medlemmarna genomsyras av ett synsätt som innebär att:
• omsorgen och omvårdnaden om hästen är av yttersta vikt inom all avel och hästsport
• hästens välbefinnande, hälsa och välfärd alltid ska komma i första hand
• höga kvalitetskrav ställs på fodermedel, hygien, hälsa och säkerhet för hästen
• daglig utevistelse, ventilation, utfodring och vattning måste fungera tillfredsställande. Detta gäller även vid transport av hästen.
• främja utbildning och ökade kunskaper om avel, hästhållning och träning av hästdå det för hästens bästa är väsentligt att handhavaren är kompetent och kunnig.
• vid all hantering, ridning och träning beakta att hästen är en levande varelse.

SWB ställer sig bakom SvRFs LEDSTJÄRNOR enligt nedan i sin verksamhet. För att alla ska trivas och känna sig trygga inom ridsporten, både hästar och människor, har ridsporten samlats kring några ledstjärnor. Ledstjärnorna är inget projekt utan ett långsiktigt arbete som vi hoppas ska genomsyra varje del i din ridsportvardag och vara ett naturligt steg att i fortsättningen skapa en idrott med hög etik och moral. Vi har tagit fram två olika slags ledstjärnor; de som har med hästen att göra och de som gäller samspelet mellan dig och dina medmänniskor.

HÄSTEN
•Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden
•Jag behandlar alla hästar med respekt
•Jag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa
•Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av
•Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen

MÄNNISKAN
• Jag visar respekt för alla människor
• Jag bekräftar och berömmer andra
• Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller
• Jag är en god förebild inom aveln och hästsporten
• Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler