fbpx

Visselblåsartjänst

Syftet med SWBs visselblåsartjänst är att ge människor och hästar en trygg, förutsägbar och rättvis miljö och att upprätthålla förtroendet för SWBs verksamhet såväl inom som utanför hästvärlden.

Om ärendet handlar om avvikelser från SWBs uppförandekod och regelverk ska anmälaren i första hand vända sig till SWBs VD eller styrelseordförande.

Den externa visselblåsartjänsten kan användas när ärendet gäller allvarliga överträdelser och missförhållanden samt när det finns goda skäl till att vara anonym.

All visselblåsning ska ske i god tro och detta gäller även om misstanken visar sig vara felaktig.

Visselblåsning som innehåller avsiktligt falska anklagelser får aldrig rapporteras. Om detta ändå sker kan visselblåsarens anonymitet komma att röjas.

All visselblåsning behandlas konfidentiellt.

Vem kan rapportera?

Alla personer som är involverade i SWBs verksamhet kan använda tjänsten. Exempel på sådana personer är medlemmar, uppfödare, veterinärer, seminstaionsföreträdare och -personal, deltagare på evenemang som arrangeras av SWB eller de regionala föreningarna som är anslutna till SWB, domare, funktionärer och samarbetspartners.

SWB kan även välja att uppta ärende från utomstående personer om ärendet rör ett allvarligt missförhållande inom avels- och unghästbranschen.

Vad kan rapporteras?

Ärenden som rapporteras via den extrna visselblåsartjänsten ska vara allvarliga missförhållanden/oegentligheter inom SWBs verksamhetsområde.  Exempel på detta är misstänkta övergrepp mot människor eller hästar, eller allmänna missförhållanden hos någon med verksamhet inom avel eller unghästar.

Ärenden som faller utanför SWBs verksamhetsområden kommer att avslutas utan någon åtgärd, eller om SWB så väljer, vidarebefordras till någon annan instans, t.ex. Svenska Ridsportförbundet, polisen eller länsstyrelsen.

En anmälan kan röra misstanke om en brottslig handling. Vet anmälaren om att det rör sig om ett brott bör han eller hon dock i första hand vända sig till polisen. Exempel på brottsliga handlingar är djurplågeri, sexualbrott, olaga hot, misshandel eller förtal. Polisen nås på telefonnummer 114 14 eller 112 om det är akut.

En anmälan kan även röra en misstanke om att hästar vansköts eller far illa. I första hand ska man dock kontakta länsstyrelsen i dessa ärenden, eller om situationen är akut bör man kontakta polisen.

Vad kan inte rapporteras?
Ärenden som rör tvist kring avtal, köp eller liknade civilrättsliga frågor ska inte rapporteras. Rekommendationen är att vända sig till ett juridiskt ombud för att få hjälp i dessa frågor. Likaså ska inte missnöje med löner eller med arbetsplatsen rapporteras den här vägen. Denna typ av ärenden ska rapporteras via sedvanliga kanaler, till exempel genom att kontakt med närmsta chef eller HR.
Stöd för att göra anmälan
  1. Vad gäller misstanken?
  2. Beskriv dina misstankar i detalj och när det inträffade.
  3. Vem/vilka personer och hästar är inblandade i misstanken eller överträdelsen?
  4. Ange även om du själv bevittnat det som misstanken berör. För det fall att du ej bevittnat det som misstanken berör, redogör för hur du fått kännedom om misstanken.

Rapportering via extern visselblåsartjänst

Känsliga ärenden som anmälaren inte vill eller vågar berätta via ordinarie kanaler kan rapporteras via SWBs externa visselblåsarfunktion där det finns möjlighet att vara helt anonym.

SWBs externa visselblåsarfunktion hanteras av Arbetsrättsbyrån MBL 11 som nås antingen via telefon på 010-496 90 90 eller via mejl info@mbl11.se. Det finns även möjlighet att boka ett möte direkt med en handläggare på MBL11 via: