fbpx

Vilken färg på papper får min häst?

Hästar ska, i enlighet med EU-kommissionens förordning  90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur, ha hästpass senast den 31 december födelseåret alternativt 6 månader efter födseln, beroende på vilket som infaller senast. I normalfallet ska hästar registreras och införas i stambokens huvudavsnitt eller bilaga som föl innan det avvants från sin mamma. Hästar kan dock registreras även efter detta om det finns särskilda skäl.

SWBs stambok består av ett huvudavsnitt, kallad grundstambok och en bilaga. Grundstamboken och bilagan är i sin tur indelade i olika avdelningar. Hästens härstamning och meriter avgör om och i vilken del av stambokens huvudavsnitt den ska införas. Saknar hästen fullständig härstamning kan den endast införas i någon an bilagans avdelningar.

SWB för en så kallad ”öppen stambok” vilket innebär att hästar från andra stamböcker kan användas för inkorsning i SWB-hästen. Vilka hästar som kan korsas in baseras på härstamning och egna meriter. Bedömningen sker i enlighet med SWBs reglementen för Hingstar respektive Ston & Unghästar.

Krav för införande i grundstambok
Mamma till häst som införs i grundstambok ska finnas angiven på språngrulla för hingst aktuellt betäckningsår och med normal dräktighetstid angiven skall fölet vara rapporterat året efter.

Grundstambok

Grundstambok avdelning I – gröna papper
Häst fallen efter SWB-licensierad hingst och undan SWB-registrerat sto med SWB-licensierade hingstar i två led bakåt i härstamningen.
Alternativt häst som inte är grundregistrerad som SWB och som av SWBs registrator bedöms likvärdig med övriga hästar intagna i Grundstambok avdelning I, baserat på härstamning och prestationer.
Raskod 04, renrasig häst. Löpnummer fr.o.m. 1001.
Grundstambok avdelning II – vita papper
Häst fallen efter SWB-licensierad hingst, men som på grund av mödernet inte uppfyller härstamningskraven för Grundstambok avd. I. Dock är morfar och mormorsfar av varmblodig ridhästras.
Raskod 04, renrasig häst. Löpnummer fr.o.m. 6001.
Grundstambok avdelning III – gula papper

Häst fallen efter SWB-licensierad hingst och undan mamma som inte uppfyller härstamningsmässiga krav men som är införd i Riksstambok avd. II (t.o.m. 2012). eller undan mamma som inte uppfyller kraven på SWB-licensierade hingstar i två led bakåt i härstamningen, men har prestationer (fr.o.m. 2013): Ett av följande härstamnings- + prestationskrav ska uppfyllas. Alternativ 1: Stoet skall ha känd mamma och pappa. En av dessa skall vara införd i Grundstambok avdelning I. Antingen mamma eller pappa skall tillhöra varmblodig ridhästras, xx, ox eller x i tre led. Dessutom skall stoet ha placerat sig i Svår dressyr eller hoppning lägst 1.50 m eller 1-stjärnig internationell fälttävlan, alternativt ha minst två avkommor placerade i Svår dressyr eller hoppning lägst 1,50 m, eller 1-stjärnig internationell fälttävlan. Alternativ 2: Stoet skall vara efter efter SWB-licensierad hingst och känd morfar tillhörande varmblodig ridhästras, xx, ox eller x. Dessutom skall stoet ha placerat sig i Msv B dressyr eller 1.40 m hoppning. Raskod 54. Löpnummer fr.o.m. 1001.

Grundstambok avdelning IV - gråa papper

Häst fallen efter ej godkänd avelsvärderad hingst (Avelsvärdesklass EJ och Kass), där språngrulla är löst hos SWB eller ej avelsvärderad hingst, registrerad i Grundstambok avdelning I där språngrulla är löst hos SWB. Pappa och mamma av varmblodig ridhästras och härstamning i enlighet med kraven för grundstambok avdelning I. Pappa, mamma och avkomma måste vara DNA-testade.
Raskod 04, renrasig häst. Löpnummer fr.o.m. 8201.

Bilaga

Registeravdelning I – grå papper

Häst (korsningshäst) fallen efter SWB-licensierad hingst, men där moderns härstamning/rastillhörighet ej berättigar till införande i SWB:s Huvudstambok.
Raskod 54. Löpnummer fr.o.m. 9001.

Registreringsavdelning II - grå papper

Övriga hästar av varmblodig ridhästtyp. Fram t.o.m. 2012 gällde att om härstamning kunde verifieras angavs sådan. I övrigt angavs härstamningen som okänd. Fr.o.m. 2013 registreras enbart hästar med känd och verifierbar härstamning. Födelseår måste kunna verifieras och anges.
Raskod: 59 (grått papper – löpnummer fr.o.m. 9501)

Övrigt

Utlandsfödda hästar
Utlandsfödd häst, som importerats eller vars sperma importerats, med hänsyn till härstamning, meriter, utländsk registreringshandling och eventuellt avelsvärderingsbevis, registreras i någon av avdelningar i grundstambok eller bilaga.
Byte av avdelning i grundstambok och bilaga
Beroende på antal generationsled med föräldrar berättigade till införande i grundstambok och bilaga kan en hästs avkommor avancera uppåt i grundstambok och bilaga och dess avdelningar.