fbpx

Hingstlicenser

För att en hingsts avkommor ska få registreras i SWB ska en betäckningslicens ha lösts hos SWB för hingsten det aktuella betäckningsåret.
Betäckningslicens för hingst inom SWB-avel löses på Språngrulla. Det kan finnas mer än en hingsthållare per hingst. Samtliga hingstar måste uppfylla SWBs hälsokrav (se nedan). Hingstar som verkar via semin måste även provtas för sjukdomarna Contagious Equine Metritis (CEM), Ekvin Virusarterit (EVA) och Ekvin infektiös anemi (EIA) i ett inledande skede av sam­lingsperioden. Efter godkända provsvar och betalning godkänns sedan licensen av SWB i systemet och hingsten blir valbar för stoägarna. Hingstarnas faktablad är även de inbakade i Språngrulla och fylls i av hingsthållaren. Detta gäller även för hingstar som ej är avelsvärderade inom SWB i enlighet med gällande hingstreglemente.

 

Alla hingstar som som har löst ordinarie betäckningslicens innevarande år du hittar på hingstlistan på Språngrulla. För varje hingst anges den/de typer av betäckning som hingsten står till tjänst på:

AI: Färsk sperma
TAI: Färsk, transporterad sperma
FAI: Fryst sperma
N: Naturlig betäckning

Hingstar som betäcker naturligt behöver INTE provtas med avseende på CEM och EVA.

Frågor angående betäckningslicenser ställs till: ulrica.holst@swb.org eller 046 – 646 51.

Ordinarie betäckningslicenser i SWB

Avgifter
Hingst Avgift för avelsvärdering Avgift för ordinarie betäckningslicens Avgift för besiktning

3-åriga hingstar som går svenskt bruksprov

18000 kr

8000 kr (obegränsat antal ston)alt 4250 kr (max 5 ston)* Ingår i anmälningsavgift till bruksprovet

4- och 5-åriga hingstar som går svenskt bruksprov (fas I + II)

17500 kr + 14500 kr

8000 kr (obegränsat antal ston) alt 4250 kr (max 5 ston)*

Ingår i anmälningsavgift till bruksprovet

Prestationshingstar som uppfyller kraven för bedömningsbarhet enligt hingstreglementet kap. 5.6,men som meritmässigt ej uppfyller kraven för godkännande. Går svenskt bruksprov (fas I + II).

14500 kr + 14500 kr

8000 kr (obegränsat antal ston)alt 4250 kr (max 5 ston)*

Ingår i anmälningsavgift till bruksprovet

Utländska hingstar som skall vara stationerade i Sverige och som meritmässigt uppfyller kraven för godkännande. Visas veterinärt och exteriört på svenskt bruksprov.

 6500 kr 8000 kr (obegränsat antal ston)alt 4250 kr (max 5 ston)* Ingår i anmälningsavgift till bruksprovet

Avkommeprövade spermaimporthingstar som uppfyller kraven för direkt godkännande på Premierad eller Accepterad nivå ”pappersvägen” enligt hingstreglementet.

500 kr (2000 kr om du önskar att SWB ska ta fram informationen om hingsten)  8000 kr (obegränsat antal ston) alt 4250 kr (max 5 ston)*  Besiktning behövs ej om hingsten är avkommeprövad och uppfyller de krav för godkännande som anges i hingstreglementet.

Spermaimporthingstar som ej uppfyller kraven för direkt godkännande ”pappersvägen” enligt hingstreglementet som kräver en besiktning

3000 kr  8000 kr (obegränsat antal ston) alt 4250 kr (max 5 ston)* Administrativa kostnader kring besiktningen 1500 kr, samt arvode och omkostnader för AVN i samband med besiktningen.

Intermistisk besiktning. Hingstar och som meritmässigt uppfyller kraven för Premierad nivå och som importeras efter, eller i alltför nära anslutning till, att årets officiella visning av hingstar för avelsvärdering i Svenskt Varmblod.

3000 kr  8000 kr (obegränsat antal ston) alt 4250 kr (max 5 ston)*  Administrativa kostnader kring besiktningen 1500 kr, samt arvode och omkostnader för AVN i samband med besiktningen.

Övriga hingstar som uppnått kraven för någon av avelsvärdeklasserna Premierad, Accepterad, G, G2, INT, AB, A och Elit.

500 kr (om all information som behövs för en avelsvärdering tillhandahålls vid ansökan, avgiften rabatteras om anmälaren löser ett-sto-licens på hingsten).

2000 kr (i det fall SWB måste ta fram information om hingsten för att kunna genomföra en avelsvärdering)

1495 kr (s k ett-sto-licens, avgiften gäller om licensen löses i samband med betäckningen.  Avgiften återbetalas om stoet är noterat icke dräktig  på Språngrulla 1/9 betäckningsåret. För återbetalning måste du själv skicka ett mail till info@swb.org senast 31/10 betäckningsåret. Stoavgiften återbetalas ej.) Besiktning behövs ej

Övriga hingstar som uppnått kraven för någon av avelsvärdeklasserna Premierad, Accepterad, G, G2, INT, AB, A och Elit.

500 kr (om all information som krävs för en avelsvärdering tillhandahålls vid ansökan, avgiften rabatteras om anmälaren löser ett-sto-licens på hingsten)

2000 kr (i det fall SWB måste ta fram information om hingsten för att kunna genomföra en avelsvärdering)

3000 kr (s k retroaktiv ett-stolicens, d v som licensen löses efter 3/9 betäckningsåret)  Besiktning behövs ej

Icke godkänd hingst, vars avkommor registreras på gråa papper (grundstambok avd. IV)

 0 kr  3000 kr/sto Besiktigas ej. Dock ska hingsten vara frisk och fri från kända genetiska defekter.

 Avgifterna är inklusive moms.
* Ordinarie betäckningslicens (8000 kr) gäller för obegränsat antal ston. Limiterad ordinarie betäckningslicens (4250 kr) gäller för max 5 ston. Fr o m sto nr 6 övergår licenstypen automatiskt till en ordinarie betäckningslicens och SWB fakturerar hingsthållaren mellanskillnaden på 4250 kr.

Hälsokrav för hingstar i SWB-avel

Hingst skall uppfylla kraven enligt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om avelsarbete, vara veterinärt godkänd enligt rasvisa krav (bilaga 2), vara röntgad utan anmärkning avseende osteochondros i has- och knäleder (bak) samt  vara testad med avseende på WFFS.

Röntgenbilderna får vara tagna tidigast den 1/7 det år hästen fyller 2 år. Hingsten skall id-kontrolleras och vara chipmärkt vid röntgentillfället. Samtliga röntgenbilder ska företrädesvis vara märkta med hingstens chipnummer, alt. registreringsnummer. Detaljerade instruktioner om vilka röntgenbilder som krävs finns i bilaga 3 i hingstregelverket.

Digitala röntgenbilder skickas till info@swb.org för vidarebefordran till AVNs veterinära ledamot eller per post till ASVH Service AB, Box 2, 247 29 Flyinge. Mottagna bilder diarieförs av SWB.

Det tidigare kravet på videoendoskopisk undersökning avseende struppipning är borttaget från och med 2024. Det nya kravet innebär att hingst som under bruksprov visar symtom på avvikande andningsljud kommer att avkrävas en videoendoskopisk halsundersökning före ett eventuellt godkännande.

För hingstar med meriter från andra förbund som visas exteriört och veterinärt vid bruksprov, så kallade direktkvalificerade hingstar gäller att ett officiellt veterinärintyg ska uppvisas som intygar att hingsten inte visar symtom på avvikande andningsljud under arbete i trav och galopp. Detta skickas in i god tid inför bruksprovet. Mall för intyg finns HÄR. För en hingst som är 7 år eller yngre vid deltagande i bruksprovet ska undersökningen som intyget avser vara gjord högst 10 månader innan bruksprovet. Är hingsten 8 år eller äldre vid deltagande i bruksprov ska undersökningen som intyget avser vara gjord tidigast då hingsten var 6,5 år gammal.
För spermaimporthingstar gäller samma regler avseende undersökning och intyg som för direktkvalificerade hingstar.
De hingstar som återkommer till provet behöver inte skaffa nytt intyg, men vid kliniska symtom (under provet) krävs förnyad undersökning.

För hingstar som inte genomfört SWBs bruksprov och som ska prövas för avelsvärdeklass Accepterad verifieras röntgenstatus antingen genom röntgenbilder eller genom officiellt röntgenintyg utfärdat från avelsorganisation där hingsten är godkänd sedan tidigare. Status på andningsvägar verifieras genom officiellt veterinärintygintyg. Ålder på undersökning för dessa följer regler för det förbund där hingsten är godkänd sedan tidigare. Har det förbund där hingsten är godkänd sedan tidigare inga krav på halsundersökning gäller samma regler som för Direktkvalificerade hingstar och spermaimporter.

För slutgodkända hingstar, för vilka licens (ordinarie eller ett-sto-licens) lösts för SWB-avel fram t.o.m. 2018 behöver inte status för andningsvägarna verifieras.

I händelse av tveksamhet vid tolkning av röntgenbilder eller vid oklarhet eller tvist rörande tolkning av röntgenresultat och dess betydelse för avelsvärderingen avgörs frågan efter utlåtande av opartisk veterinärmedicinsk expertis.

WFFS-status för hingstar
  • Alla hingstar som verkar eller ska verka i SWB-avel ska testas för att ta reda på om de bär anlag för WFFS. Detta gäller även hingstar som verkar via så kallad ett-sto-licens.
  • Samtliga WFFS-resultat uppdateras löpande på blup.se efter att SWB tagit del av verifierade provsvar, alternativt uppgifter direkt från andra avelsförbund.
  • Från och med 2019 krävs att hingsten har testats för att kunna lösa betäckningslicens för SWB.
    WFFS läggs till på SWBs defektlista som rapporteringspliktig defekt.

 

Provtagningar för CEM, EVA och EIA
Du måste ta prov på hingstar verksamma inom semin i Sveriga för sjukdomarna Contagious Equine Metritis (CEM), Ekvin Virusarterit (EVA) och Ekvin infektiös anemi (EIA) i ett inledande skede av sam­lingsperioden. Det är förbjudet att frysa in EVA positiv sperma för användning i seminverksamhet. Hingstar som endast verkar via naturlig betäckning behöver ej provtas. Det åligger hingstägare/hingsthållare att följa ”Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:1) om seminverksamhet med hästdjur”. SWB tar årligen att ta stickprov för att kontrollera att provtagningarna tas på ett korrekt sätt. Om det skulle upptäckas att en hingst verkat via semin trots att hans provsvar ej varit klara kommer hingstlicensen omedelbart att dras in och en anmälan till Jordbruksverket kommer att göras.

  • Prover för CEM ska tas från hingstens penisskaft, urinrörets mynning och fossa uretralis. Om hingsten ska användas som spermagivare för färsk eller kyld sperma ska den provtas en gång med negativt resultat. Om sperma från hingsten ska frysas ska hingsten provtas två gånger med minst sju dagars intervall mellan provtagningarna. Proverna ska visa negativt resultat.
  • När det gäller EVA ska det utföras en serologisk undersökning på hingsten. Om hingsten visar positiv antikroppstiter ska den provtas för förekomst av EVA-virus i sperman. Sperma med förekomst av EVA-virus får användas i seminverksamhet under förutsättning att anordnaren senast i samband med beställning upplyser mottagaren och stoägaren om att det förekommer EVA-virus i sperman. EVA-positiv sperma får inte frysas för användning i seminverksamhet.
  • Testning för EIA ska göras med ett agar-gel-immunodiffusionstest (Coggins test) eller ett ELISA-test. Provet ska visa negativt resultat för att sperma från hingsten ska få användas i seminverksamhet.
  • Vid övergång från naturlig betäckning till seminverksamhet under pågående sä- song ska det förflyta minst 30 dagar från det att hingsten senast betäckte naturligt till dess att den utnyttjas för seminverksamhet. Prover ska tas tidigast 14 dagar efter sista den naturliga betäckningen. Under samma period ska det också tas ett allmänbakteriologiskt prov på hingstens sperma. Seminering av ett sto med sperma från en hingst som används för naturlig betäckning får endast ske på medicinska grunder, vilka ska bedömas av den ansvariga veterinären.

Utförlig information information finns att läsa i SJVs Seminförfattning.

Ett-sto-licens

Som alternativ till ordinarie eller limiterad ordinarie hingstlicens kan man som alternativ lösa en så kallad ett-sto-licens. Syftet är att minska kostnaden för de språngägare som väljer en i SWB-godkänd hingst som ingen löst en ordinarie hingstlicens för men som man ändå vill använda till sitt sto, samt även ge en större valfrihet i vilka hingstar som kan väljas.

Avelsvärdering av en hingst som du vill använda via ett-sto-licens kostar 500 kr inklusive moms. Avgiften rabatteras om du löser ett-sto-licens på hingsten samma år. Det åligger dig själv att förse SWB med den information (resultat från hingstprov, tävlingsmeriter, avkommemeriter, hälsointyg etc.) som krävs för att denna avelsvärdering ska kunna ske. Tips på var du kan söka information, se nedan!

SWB kan vara behjälpliga med att söka fram denna information mot en administrativ kostnad om 2000 kr inklusive moms. I detta ingår inte att kontakta utländska avelsförbund, men däremot ta fram information om var man kan vända sig för att få t ex hälsointyg för hingsten. Läs mer HÄR.

FAQ Ett-sto-licenser

Var kan jag hitta information om utländska hingstar?

Avelsförbund:

Medlemsförbund WBFSH – Lista med kontaktuppgifter, samtliga avelsförbund som är medlemmar i World Breeding Federation for Sport Horse

Internationella databaser:

Horsetelex – Internationell databas med varmblodiga ridhästar

Horsetelex Results – Internationell databas med tävlingsresultat från internationella tävlingar i hela världen

Hippomundo – Internationell databas med alla raser

FEI Databas – Tävlingsresultat från interantionella tävlingar

Info Chevaux – Databas med framska hästar där bland annat avelsvärden kan hittas

KWPN Databas – Holländsk databas med information om KWPN-hästar

HesteData – Databas med danska hästar

FN Verlag – Tyska Ridsportförbundets databas, innehåller både sport och avelsinfo

BWP Hingstdatabas – Information om belgiska hingstar

Blelgiska Ridsportförbundet – Tävlingsresultat i Belgien

Equipe Online – Tävlingsreultat från en rad olika länder

För vilka hingstar kan en ett-sto-licens lösas?

Ett-sto-licens kan lösas för:
1. alla hingstar som redan är godkända för svensk varmblodsavel
2. alla hingstar som uppnått kraven för någon av avelsvärdeklasserna Premierad, Accepterad, G, G2, INT, AB, A och Elit.
3. de hingstar som finns med på WBFSHs top 30 ranking för avelshingstar.
4. de hingstar som finns med på WBFSHs top 30 ranking för tävlingshästar.

Vem kan lösa en ett-sto-licens?

Vem som helst kan lösa en ett-sto-licens. Observera dock att ett-sto-licensen är kopplad till den som löser licensen och det är denne som kan utnyttja den en gång och också den som måste göra anmälan på stoet.

Hur vet jag om en utländsk hingst varit godkänd i SWB tidigare?

Du kan söka via www.blup.se. Utländska hingstar som någon gång varit godkända i SWB har ett 5-siffrigt stamboksnummer som börjar med 95. Hingstar som initialt godkänts för Ett-sto-licens har ett 4-siffrigt stamboksnummer som börjar med 9. Observera att det kan vara så att en hingst med stamboksnummer haft ett tidsbegränsat godkännande och därför inte är godkänd längre.

Vad händer när jag skickat in nödvändiga intyg?

Om allt är ok så lägger in uppgifter om hingsten i vår hästdatabas och ger den ett stamboksnummer. Dagen efter att det är gjort så kan du söka upp hingsten och lösa en ett-sto-licens direkt via www.sprangrulla.se.

Hur löser jag en ett-sto-licens?

Det gör du via www.sprangrulla.se. Du anger vilken hingst och vilket sto det gäller och betalar direkt i systemet. Observera att hingsten i fråga måste finnas med i våra system (på BLUP.se) och ha ett stamboksnummer för att du ska kunna välja den i språngrulla. Finns den inte med, kontakta SWBs kansli.

Vad kostar en ett-sto-licens?
Typ Avgift Löses via

Ett-sto-licens som löses i samband med betäckning. Fr o m 2019: Återbetalning av denna avgift sker i sin helhet om det är så att stoet är noterat icke dräktigt i språngrulla den 1 september.

1196 kr + moms

www.sprangrulla.se

Retroaktiv ett-sto-licens som löses efter att stoet konstaterats dräktig, alternativt efter att fölet är fött. 

2400 kr + moms 

Faktureras språngägaren

Retroaktiv ett-sto-licens för redan dräktiga ston som köpts i utlandet.

1700 kr + moms

Faktureras språngägaren

 

Jag har anmält mitt sto innan jag löste ett-sto-licensen, hur gör jag för att välja hingsten till stoet i efterhand?
När ett-sto-licensen är betald och aktiverad av SWB så kan du gå in på din anmälan på stoet och välja ”Komplettera anmälan” (via den lilla pilen brevid stoets namn).
Löser man ett-sto-licens före eller efter betäckningen?
Ett-sto-licensen ska vara löst innan första betäckningen.
Blir jag hingsthållare för den hingsten om jag löser en ett-sto-licens?
Nej, det blir du inte. Hingsthållare blir man endast om man löser en ordinarie licens.
Om det inte finns någon hingsthållare, hur får jag då tillgång till registreringshandlingar?
Så fort ett fölresultat rapporterats för ett sto som betäckts med en hingst med ett-sto-licens så får du tillgång till dina handlingar.
Hur många ett-sto-licenser kan lösas för en hingst?
Det är obegränsat.
Kan en hingst först ha ett-sto-licens och sedan ordinarie hingstlicens?
Ja, man kan lösa en ordinarie hingstlicens även om det lösts ett-sto-licenser.
Kan man lösa ett-sto-licens för en hingst som har ordinarie hingstlicens?
Ja, man kan lösa en ett-sto-licens även för en hingst som har ordinarie hingstlicens.
Kan dispens från hälsokraven ges?

Ja, undantagna från hälsokraven är hingstarna på WBFSHs ranking av fadershingstar och tävlingshästar, samt enstaka hingstar med extraordinär prestation och förärvning. Dispensförfarandet gäller alla defekter och det är AVN i samråd med SWBs genetiska och veterinärmedicinska råd som beslutar. Dispens kan endast ges för hingst med extraordinära egna prestationer och vars avelsindex visar på dokumenterad utomordentlig prestationsförärvning. Om dokumentation av avkommemeriter inte finns för hingst med synnerligen intressant härstamning som själv visat utomordentlig prestation i internationell tävling, eller i av SWB erkänt hingstprov, ska förärvningen av aktuell defekt kunna värderas och genom dokumentation visa att förärvning av aktuell defekt inte är högre än i genomsnittspopulationen. För osteochondros ska befintliga osteochondrosindex användas, vilka idag endast finns tillgängliga för hingstar verksamma i KWPNs avel (hingstar godkända fr.o.m. 2007 och framåt). Dispens ska åtföljas av tydlig skriftlig konsumentupplysning, dvs information om aktuell defekt ska ges till kund (stoägare m.fl.) vid presentation och marknadsföring av hingsten. Lämplig uppföljning av avkommor ska ske enligt överenskommelse med SWB.

Vad gäller för betäckningar som sker i utlandet och ston som importeras dräktiga?

Om ett SWB-registerat sto skickas utomlands för betäckning och stoägaren har för avsikt att grundregistera fölet i SWB ska hingsten uppfylla kraven för någon av avelsvärdeklasserna Premierad eller Accepterad. Licensen ska lösas före första betäckningen, precis på samma sätt som om den skett i Sverige. För en högre kostnad kan du även lösa en retroaktiv ett-sto-licens. För sto som köps dräktiga ska även där retroaktiv ett-sto-licens lösas, men då till en lägre avgift. Avgifter:

Typ Avgift Löses via
Ett-sto-licens som löses i samand med betäckning 1100 kr + moms www.sprangrulla.se
Retroaktiv ett-sto-licens som löses efter att stoet konstaterats dräktig, alternativt efter att fölet är fött 4000 kr + moms Faktureras språngägaren
Retroaktiv ett-sto-licens för betäckning som skett i utlandet där stoet köpts dräktigt. 1500 kr + moms Faktureras språngägaren
Hingsten jag använt var inte godkänd det året stoet betäcktes, men är nu godkänd. Kan jag lösa ett-sto-licens för denna hingst i efterhand?

Ja, det kan du. Det blir i ett sådant fall en retroaktiv ett-sto-licens.

Kommer hingstar som det lösts ett-sto-licens för att synas på hingstlistan på språngrulla?

Nej, där kommer endast hingstar med ordinarie hingstlicens att listas och vara valbara för språngägarna.

Vad händer om jag måste byta ett-sto-hingst? Måste jag lösa en ny licens?

Om du av någon anledning måste byta hingst som verkar via ett-sto-licens så hör man av sig till SWB som då krediterar/återbetalar avgiften för den ett-sto-licens du inte använder. Sedan får man lösa en ny ett-sto-licens för den nya hingsten.

Får jag tillbaka licensavgiften om mitt sto inte blir dräktigt?

Ja, avgiften återbetalas om stoet är noterat icke dräktig på Språngrulla 1/9 betäckningsåret. För återbetalning måste du själv skicka ett mail till info@swb.org senast 31/10 betäckningsåret. Stoavgiften återbetalas däremot inte.