Välj en sida

Hingstlicenser

Betäckningslicens för hingst inom SWB-avel löses på Språngrulla. Det kan finnas mer än en hingsthållare per hingst. Samtliga hingstar måste uppfylla SWBs hälsokrav (se nedan). Hingstar som verkar via semin måste även provtas för sjukdomarna Contagious Equine Metritis (CEM), Ekvin Virusarterit (EVA) och Ekvin infektiös anemi (EIA) i ett inledande skede av sam­lingsperioden. Efter godkända provsvar och betalning godkänns sedan licensen av SWB i systemet och hingsten blir valbar för stoägarna. Hingstarnas faktablad är även de inbakade i Språngrulla och fylls som tidigare i av hingsthållaren. Detta gäller även för hingstar som ej är avelsvärderade inom SWB i enlighet med gällande hingstreglemente.

 

Alla hingstar som som har löst ordinarie betäckningslicens innevarande år du hittar på hingstlistan på Språngrulla. För varje hingst anges den/de typer av betäckning som hingsten står till tjänst på:

AI: Färsk sperma
TAI: Färsk, transporterad sperma
FAI: Fryst sperma
N: Naturlig betäckning

Hingstar som betäcker naturligt behöver INTE provtas med avseende på CEM och EVA.

Frågor angående betäckningslicenser ställs till: ulrica.holst@swb.org eller 046 – 646 51.

Ordinarie betäckningslicenser i SWB

Avgifter
Hingst Avgift för avelsvärdering Avgift för ordinarie betäckningslicens Avgift för besiktning

3-åriga hingstar som går svenskt bruksprov

16000 kr

7500 kr (obegränsat antal ston)alt 3750 kr (max 5 ston)* Ingår i anmälningsavgift till bruksprovet

4- och 5-åriga hingstar som går svenskt bruksprov (fas I + II)

16000 kr + 13000 kr

7500 kr (obegränsat antal ston) alt 3750 kr (max 5 ston)*

Ingår i anmälningsavgift till bruksprovet

Prestationshingstar som uppfyller kraven förbedömningsbarhet enligt hingstreglementet kap. 5.6,men som meritmässigt ej uppfyller kraven för att vara direkt berättigade till ordinarie betäckningslicens. Går svenskt bruksprov (fas I + II).

13000 kr + 13000 kr

7500 kr (obegränsat antal ston)alt 3750 kr (max 5 ston)*

Ingår i anmälningsavgift till bruksprovet

Utländska hingstar som skall vara stationerade i Sverige och som meritmässigt uppfyller kraven för att vara direkt berättigade till ordinarie betäckningslicens. Visas veterinärt och exteriört på svenskt bruksprov. Ridprov frivilligt.

 6000 kr 7500 kr (obegränsat antal ston)alt 3750 kr (max 5 ston)* Ingår i anmälningsavgift till bruksprovet

Avkommeprövade spermaimporthingstar som uppfyller kraven för direkt godkännande ”pappersvägen” enligt hingstreglementet.

3000 kr  7500 kr (obegränsat antal ston) alt 3750 kr (max 5 ston)*  Besiktning behövs ej om hingsten är avkommeprövad och uppfyller de krav för godkännande som anges i hingstreglementet.

Spermaimporter, återansökningar

 0 kr  7500 kr (obegränsat antal ston)alt 3750 kr (max 5 ston)* Besiktning behövs ej om hingsten är avkommeprövad och uppfyller de krav för godkännande som anges i hingstreglementet.

Spermaimporthingstar som ej uppfyller kraven för direkt godkännande ”pappersvägen” enligt hingstreglementet som kräver en besiktning

3000 kr  7500 kr (obegränsat antal ston) alt 3750 kr (max 5 ston)* Administrativa kostnader kring besiktningen 1500 kr, samt arvode och omkostnader för AVN i samband med besiktningen.

Intermistisk besiktning. Hingstar och som meritmässigt uppfyller kraven för att vara direkt berättigade till ordinarie betäckningslicens som importeras efter, eller i alltför nära anslutning till, att årets officiella visning av hingstar för avelsvärdering i Svenskt Varmblod.

 3000 kr  7500 kr (obegränsat antal ston) alt 3750 kr (max 5 ston)*  Administrativa kostnader kring besiktningen 1500 kr, samt arvode och omkostnader för AVN i samband med besiktningen.

Övriga hingstar som är godkänd i annan stambok för varmblodiga ridhästar med typ och prestation som samstämmer med avelsmålen för SWB.

0 kr 1375 kr (s k ett-sto-licens, avgiften gäller om licensen löses i samband med betäckningen.  Avgiften återbetalas om stoet är noterat icke dräktig  på Språngrulla 1/9 betäckningsåret. För återbetalning måste du själv skicka ett mail till info@swb.org senast 31/10 betäckningsåret. Stoavgiften återbetalas ej.) Besiktning behövs ej

Övriga hingstar som är godkänd i annan stambok för varmblodiga ridhästar med typ och prestation som samstämmer med avelsmålen för SWB.

0 kr 5000 kr (s k retroaktiv ett-stolicens, d v som licensen löses efter 31/8 betäckningsåret)  Besiktning behövs ej

Icke godkänd hingst, vars avkommor registreras på gråa papper (grundstambok avd. IV)

 0 kr  6250 kr Besiktigas ej. Dock ska hingsten vara frisk och fri från kända genetiska defekter.

 Avgifterna är inklusive moms.
* Ordinarie betäckningslicens (7500 kr) gäller för obegränsat antal ston. Limiterad ordinarie betäckningslicens (3750 kr) gäller för max 5 ston. Fr o m sto nr 6 övergår licenstypen automatiskt till en ordinarie betäckningslicens och SWB fakturerar hingsthållaren mellanskillnaden på 3750 kr.

Hälsokrav för hingstar i SWB-avel
Hingst skall uppfylla kraven enligt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om avelsarbete, vara veterinärt godkänd enligt rasvisa krav (bilaga 2), vara röntgad utan anmärkning avseende osteochondros i has- och knäleder (bak) samt ha kontrollerade andningsvägar med avseende på struppipning genom endoskopering. Vidare ska hingsten vara testad med avseende på WFFS.

Röntgenbilderna får vara tagna tidigast den 1/7 det år hästen fyller 2 år. Hingsten skall id-kontrolleras och vara chipmärkt vid röntgentillfället. Samtliga röntgenbilder ska företrädesvis vara märkta med hingstens chipnummer, alt. registreringsnummer. Detaljerade instruktioner om vilka röntgenbilder som krävs samt detaljerade instruktioner om den videoendoskopiska undersökningen finns i bilaga 3 respektive 4 i hingstregelverket.

Digitala röntgenbilder skickas till info@swb.org för vidarebefordran till AVNs veterinära ledamot eller per post till ASVH Service AB, Box 2, 247 29 Flyinge. Endoskoperingsvideo skickas helst via länk till info@swb.org för vidarebefordran till AVNs veterinära ledamot. Är det inte möjligt att skicka länk skickas filmen via annat sändbart medium. Mottagna bilder och filmer registreras och diarieförs av SWB.
För hingstar som ska delta i SWBs bruksprov ska endoskoperingsvideo/intyg om andningsvägar tillställas SWB/AVN:s veterinär/-er i god tid inför bruksprovet.

För 3-5-åriga hingstar samt hingstar som går prov som prestationshingstar (se kap 5.6) ska videon vara gjord högst 10 månader innan bruksprovet.
För hingstar med meriter från andra förbund som visas exteriört och veterinärt vid bruksprov, så kallade direktkvalificerade hingstar, ska officiellt veterinärintyg på hingstens andningsvägar skickas in i god tid inför bruksprovet. Mall för intyg finns HÄR. För en hingst som är 7 år eller yngre vid deltagande i bruksprovet ska undersökningen som intyget avser vara gjord högst 10 månader innan bruksprovet. Är hingsten 8 år eller äldre vid deltagande i bruksprov ska undersökningen som intyget avser vara gjord tidigast då hingsten var 6,5 år gammal.
För spermaimporthingstar gäller samma regler avseende undersökning och intyg som för direktkvalificerade hingstar.
De hingstar som återkommer till provet behöver inte göra om videon/skaffa nytt intyg, men vid kliniska symtom (under provet) krävs förnyad undersökning.

För hingstar för vilka enbart ett-sto-licens löses verifieras röntgenstatus antingen genom röntgenbilder eller genom officiellt röntgenintyg utfärdat från avelsorganisation där hingsten är godkänd sedan tidigare. Status på andningsvägar verifieras antingen genom endoskoperingsvideo eller genom officiellt veterinärintygintyg. Ålder på undersökning för dessa följer regler för det förbund där hingsten är godkänd sedan tidigare. Har det förbund där hingsten är godkänd sedan tidigare inga krav på halsundersökning gäller samma regler som för Direktkvalificerade hingstar och spermaimporter.

För slutgodkända hingstar, för vilka licens (ordinarie eller ett-sto-licens) lösts för SWB-avel fram t.o.m. 2018 behöver inte status för andningsvägarna verifieras.

I händelse av tveksamhet vid tolkning av röntgenbilder/endoskoperingsvideos eller vid oklarhet eller tvist rörande tolkning av röntgenresultat/bedömning av andningsvägar och dess betydelse för avelsvärderingen avgörs frågan efter utlåtande av opartisk veterinärmedicinsk expertis.

Information om Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS)
 • Alla hingstar som verkar eller ska verka i SWB-avel ska testas för att ta reda på om de bär anlag för WFFS. Detta gäller även hingstar som verkar via så kallad ett-sto-licens.
 • Samtliga WFFS-resultat som kommit SWB till handa finns på respektive hingsts BLUP-sida.
 • Från och med 2019 krävs att hingsten har testats för att kunna lösa betäckningslicens för SWB. Detta gäller även ett-sto-licenWFFS läggs till på SWB:s defektlista som rapporteringspliktig defekt.

Testa din häst

Klicka HÄR för information om hur du testar din häst. Resultat som skickas till SWB publiceras på blup.se.

Fakta WFFS

WFFS är defekt som påverkar kroppens vävnader och bl.a. gör att huden lossar från kroppen hos drabbade föl. Fölen måste avlivas inom de närmaste dygnen efter födseln. WFFS är ett recessivt anlag vilket innebär att en individ kan vara bärare av ett anlag utan att det märks på individen själv. Det finns tillgängliga gentester för att avgöra om en individ är bärare av anlaget. Det är viktigt att veta att enbart om två anlagsbärare paras finns det risk för att avkomman drabbas.  Då är risken 25 % att avkomman får anlaget i dubbel uppsättning och drabbas av sjukdomen. Dessutom verkar det som om en del av drabbade foster aborteras, vilket gör att frekvensen drabbade födda levande föl sannolikt är lägre än 25%, även i de fall då man parar anlagsbärare. Om två anlagsbärare paras är risken för att avkomman endast får anlaget i enkel uppsättning och alltså blir anlagsbärare 50 %. Även om två anlagsbärare paras är chansen 25 % att få en avkomma som inte ens är anlagsbärare. En sådan avkomma kan aldrig föra anlaget vidare och är alltså helt fri. Dock är det enligt Jordbruksverkets föreskrifter inte tillåtet att para två kända anlagsbärare.

Motsvarande defekt finns hos människa och kallas då Elher-Danlos syndrom. Hos häst känner man sen tidigare till en annan variant av sjukdomen, HERDA. Den har liknande symtom, men det är olika mutationer som ligger bakom HERDA och WFFS. HERDA finns framförallt hos quarterhästar men WFFS finns hos varmblod. WFFS är beskriven hos tyska varmblod och har där i studier visats ha en anlagsbärarfrekvens på 9-11%. Det betyder ca 1-3 sjuka och drygt 100 anlagsbärande föl per tusen födda per år.

WFFS finns inte med på Jordbruksverkets defektlista. Däremot står det i Jordbruksverkets föreskrift om avelsarbete (SJVFS 2009:28) att djur inte får användas för reproduktion om det visat sig att djuret med stor sannolikhet nedärver disposition för hög frekvens konstaterade sjukdomsfall, förlossningssvårigheter eller dödlighet hos avkomma i samband med födsel. Bestämmelsen kompletteras med regler för hur man får para anlagsbärare för den typen av sjukdomar. Bland annat att man är skyldig att se till att den andra parten i en parning inte är bärare av anlaget till en sådan sjukdom om man vet att den ena är det. Om det är känt att en hingst eller sto är anlagsbärare är alltså både stoägare och hingstägare skyldiga att förvissa sig om att inte båda parterna i parningen är bärare av anlaget.

Eftersom det verkar som om en del av drabbade foster aborteras kan det vara bra att vara extra uppmärksam när det gäller aborterade foster och om möjligt provta dessa, och/eller dess mödrar för WFFS för att kontrollera om föräldrarna är anlagsbärare.

Vanliga frågor med svar

När ska jag testa min häst för WFFS?

 • Om du har ett sto eller hingst som är tänkt för avel och där du vet att antingen modern eller fadern är bärare av anlaget eller misstänkt bärare
 • Om du får ett föl med symtom som tyder på WFFS ska både modern och fadern testas
 • Om du avser att betäcka ditt sto med en hingst som är bärare av anlaget måste du testa ditt sto. Det är inte tillåtet att para två anlagsbärare

Vad är risken för att mitt föl ska drabbas av WFFS eller bli bärare av anlaget?

Om båda föräldrarna är anlagsbärare är:

 • risken att få ett sjukt föl 25 %
 • chansen att få ett friskt föl, men som är anlagsbärare 50 %
 • chansen att få ett friskt föl, som inte heller är anlagsbärare 25 %

Om bara en förälder är anlagsbärare är:

 • risken att få ett sjukt föl 0 %
 • chansen att få ett friskt föl, men som är anlagsbärare 50 %
 • chansen att få ett friskt föl som inte heller är anlagsbärare 50 %

Vad ska jag göra om mitt sto testar positivt för WFFS-anlaget?

Om ditt sto har andra egenskaper som gör att hon är mycket intressant för aveln kan du låta betäcka henne, men alltid med en hingst som är fritestad för WFFS-anlaget.

Vad ska jag göra om mitt sto är dräktigt med en hingst som testat positivt för WFFS-anlaget

Du kan låta testa stoet för WFFS för att kunna räkna ut sannolikheten för att fölet ska kunna vara drabbat. Om stoet också är bärare av WFFS-anlaget är risken statistiskt sett 25 % att fölet drabbas och 50 % att fölet är friskt, men anlagsbärare. Vidare har du 25 % chans att få ett friskt föl som inte heller är anlagsbärare.  Om stoet inte är anlagsbärare finns det ingen risk alls att fölet föds sjukt. Vidare har du då 50 % risk att få ett föl som är anlagsbärare och 50 % chans att få ett friskt föl som inte heller är anlagsbärare. Alltså rekommenderar vi att du avvaktar fölningen och sedan även provtar fölet, även om det föds friskt.

Om min häst är WFFS-bärare, påverkar det hans/hennes hälsa?

Nej, ingen forskning har hittills kunnat visa att bärare har vare sig fördelar eller nackdelar av att vara bärare av WFFS-anlaget i enkel upplaga. Bärare kan vara utmärkta sporthästar. Att de är bärare har ingen betydelse för deras sportkarriär eller den dagliga träningen.

Kan jag fortfarande betäcka med en hingst som är WFFS-bärare?

Ja, men då är du som stoägare skyldig enligt Jordbruksverkets föreskrifter att förvissa dig om att ditt sto inte är bärare, innan du betäcker. En parning mellan en bärare och en icke bärare resulterar aldrig i ett sjukt föl. Däremot är det statistiskt sett 50 % risk för att avkomman blir bärare av anlaget, och 50 % chans att avkomman inte blir bärare. Vill man använda avkomman till avel bör man testa om den är bärare eller inte.

WFFS-status för hingstar
BLUP.se uppdateras löpande WFFS-status för hingstar efter att SWB tagit del av verifierade provsvar, alternativt uppgifter direkt från andra avelsförbund.
Provtagningar för CEM, EVA och EIA
Du måste ta prov på hingstar verksamma inom semin i Sveriga för sjukdomarna Contagious Equine Metritis (CEM), Ekvin Virusarterit (EVA) och Ekvin infektiös anemi (EIA) i ett inledande skede av sam­lingsperioden. Det är förbjudet att frysa in EVA positiv sperma för användning i seminverksamhet. Hingstar som endast verkar via naturlig betäckning behöver ej provtas. Det åligger hingstägare/hingsthållare att följa ”Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:1) om seminverksamhet med hästdjur”. SWB tar årligen att ta stickprov för att kontrollera att provtagningarna tas på ett korrekt sätt. Om det skulle upptäckas att en hingst verkat via semin trots att hans provsvar ej varit klara kommer hingstlicensen omedelbart att dras in och en anmälan till Jordbruksverket kommer att göras.

 • Prover för CEM ska tas från hingstens penisskaft, urinrörets mynning och fossa uretralis. Om hingsten ska användas som spermagivare för färsk eller kyld sperma ska den provtas en gång med negativt resultat. Om sperma från hingsten ska frysas ska hingsten provtas två gånger med minst sju dagars intervall mellan provtagningarna. Proverna ska visa negativt resultat.
 • När det gäller EVA ska det utföras en serologisk undersökning på hingsten. Om hingsten visar positiv antikroppstiter ska den provtas för förekomst av EVA-virus i sperman. Sperma med förekomst av EVA-virus får användas i seminverksamhet under förutsättning att anordnaren senast i samband med beställning upplyser mottagaren och stoägaren om att det förekommer EVA-virus i sperman. EVA-positiv sperma får inte frysas för användning i seminverksamhet.
 • Testning för EIA ska göras med ett agar-gel-immunodiffusionstest (Coggins test) eller ett ELISA-test. Provet ska visa negativt resultat för att sperma från hingsten ska få användas i seminverksamhet.
 • Vid övergång från naturlig betäckning till seminverksamhet under pågående sä- song ska det förflyta minst 30 dagar från det att hingsten senast betäckte naturligt till dess att den utnyttjas för seminverksamhet. Prover ska tas tidigast 14 dagar efter sista den naturliga betäckningen. Under samma period ska det också tas ett allmänbakteriologiskt prov på hingstens sperma. Seminering av ett sto med sperma från en hingst som används för naturlig betäckning får endast ske på medicinska grunder, vilka ska bedömas av den ansvariga veterinären.

Utförlig information information finns att läsa i SJVs Seminförfattning.

Import av sperma
Till dig som är intresserade av en speciell utländsk hingst och vill bli spermaimportörer, det vill säga vill lösa ordinarie licens för den aktuella hingsten, erbjuder SWB möjligheten att få en den avelsvärderad ”pappersvägen”. För att en hingst ska kunna bli godkänd för avel inom SWB måste den vara godkänd i ett annat förbund som ställer samma krav på typ och prestation som SWB och dessutom uppfylla de krav som finns angivna i Hingstreglementet. SWB behandlar spermaimporthingstarna vid fyra olika möten, 11 februari, 11 mars, 8 april och 11 maj. Sista anmälningsdag inför respektive möte är 27 januari, 25 februari, 24 mars och  26 april. Som alternativ till ordinarie hingstlicens kan man lösa en så kallad ett-sto-licens. Syftet är att minska kostnaden för de språngägare som väljer en i SWB-godkänd hingst som ingen löst en ordinarie hingstlicens för men som man ändå vill använda till sitt sto, samt även ge en större valfrihet i vilka hingstar som kan väljas.
Nygodkända spermaimporter 2019
Följande hingstar har hittills godkänts för spermaimport 2019 och är berättigade att lösa ordinarie betäckningslicens inom SWB:

Fürst Toto 95464
Donier 95465
All Star 5 95466
Vivino 95467
Danciero 95468
Chaqui Z 95469
Blue Hors Kingston 95470
Action Man Ask Z 95471
Franklin 95472
Kremlin MD 95473
Quaterhit 95474

Hingstar godkända via interimistisk besiktning 2020

Följande hingstar har hittills godkänts via interimistisk besiktning och är berättigade att lösa ordinarie betäckningslicens inom SWB:

Freetown 1424
Majestic Taonga 1423
Kentucky van’t Ruytershof 1425
Phenomene Bleu VDM 1426

Hingstar med interimistiskt godkännande måste visas veterinärt och exteriört vid SWB Bruksprov 2020.

Ett-sto-licens

Som alternativ till ordinarie hingstlicens kan man lösa en så kallad ett-sto-licens. Syftet är att minska kostnaden för de språngägare som väljer en i SWB-godkänd hingst som ingen löst en ordinarie hingstlicens för men som man ändå vill använda till sitt sto, samt även ge en större valfrihet i vilka hingstar som kan väljas.

FAQ Ett-sto-licenser

Uppdatering gällande ett-sto-licenser med anledning av Covid-19

För hingstar i Tyskland och Holland födda 2017 som på grund av inställda 14-dagarsprov endast är premierade, samt 4-5-åriga hingstar som i år inte har kunnat genomföra sina sportprov har SWB beslutat att inte godkänna dem för ett-sto-licens under betäckningssäsongen 2020.    

SWB erbjuder däremot möjligheten att lösa en ett-sto-licens utan förhöjd kostnad om man 2021 vill registrera föl efter en sådan hingst, förutsatt att den då genomfört de hingst- eller sportprov som krävs för godkännande.

För vilka hingstar kan en ett-sto-licens lösas?
Ett-sto-licens kan lösas för:
1. alla hingstar som redan är godkända för svensk varmblodsavel
2. alla hingstar godkända i annan stambok för varmblodiga ridhästar med typ och prestation som samstämmer med avelsmålen för SWB.
3. de hingstar som finns med på WBFSHs top 30 ranking för avelshingstar.
4. de hingstar som finns med på WBFSHs top 30 ranking för tävlingshästar.
Nya regler - vad gäller för användningstillstånd 2020 för hingstar som genomfört bruksprov i Tyskland?
Sedan årsskiftet 2019-2020 gäller nya bestämmelser i Tyskland angående vilka krav som ställs på fadershingsten för att avkomman ska kunna registreras i avdelning I den tyska huvudstamboken, vilket motsvarar att registreras på ”gröna papper” hos SWB. Förändringen innebär att alla hingstar som genomför tyska hingstprov, oavsett resultat, kommer att kunna lämna avkommor som kan registreras i den tyska stambokens avdelning I. Tidigare krävdes att hingstarna uppnått en viss minimipoäng för att kunna ”godkännas” och kunna få avkommor införda i tyska huvudstambokens avdelning I.

För att man ska kunna lösa ett-sto-licens för hingstar som genomfört prov i Tyskland har tidigare gällt att hingsten skulle vara godkänd i något av de tyska förbunden samt uppfylla hälsokraven för SWB. SWB har nu beslutat att under 2020 behålla poängkraven för ”godkänd” som gällt i Tyskland t.o.m. 2019 för att lösa ett-sto-licens på tyska meriter under 2020. Dessa är:

14-dagarsprov: Slutbetyg 8 i antingen hoppning eller dressyr eller 7,5 i sammanvägt totalbetyg (sammanvägt dressyr och hoppning). Gäller 3-åriga hingstar samma år som provet genomförs.

50-dagarsprov: Slutbetyg 7,8 i antingen dressyr eller hoppning.

Sportprov: Slutbetyg 7,5 i antingen dressyr eller hoppning, i kombination med godkänt resultat vid 14-dagarsprov.

Vem kan lösa en ett-sto-licens?
Vem som helst kan lösa en ett-sto-licens. Observera dock att ett-sto-licensen är kopplad till den som löser licensen och det är denne som kan utnyttja den en gång och också den som måste göra anmälan på stoet.
Måste hingstar som verkar via ett-sto-licens vara WFFS-testade?
Alla hingstar som verkar eller ska verka i SWB-avel ska testas för att ta reda på om de bär anlag för WFFS. Detta gäller även hingstar som verkar via så kallad ett-sto-licens. Hingstarnas testresultat och om dess bärar-/icke bärar-status att läggas upp löpande på SWBs hemsida
Måste hingstar som verkar via ett-sto-licens vara halsundersökta avseende struppipning?
Ja, status på andningsvägar verifieras antingen genom endoskoperingsvideo eller genom officiellt veterinärintygintyg. Ålder på undersökning för dessa följer regler för det förbund där hingsten är godkänd sedan tidigare. Har det förbund där hingsten är godkänd sedan tidigare inga krav på halsundersökning gäller att en hingst som är 7 år eller yngre vid ansökan ska undersökningen som intyget avser inte vara äldre än 10 månader. Är hingsten 8 år eller äldre vid ansökan ska undersökningen som intyget avser vara gjord tidigast då hingsten var 6,5 år gammal.

För slutgodkända hingstar, för vilka licens (ordinarie eller ett-sto-licens) lösts för SWB-avel fram t.o.m. 2018 behöver inte status för andningsvägarna verifieras.

Hur vet jag om en utländsk hingst varit godkänd i SWB tidigare?
Du kan söka via www.blup.se. Utländska hingstar som någon gång varit godkända i SWB har ett 5-siffrigt stamboksnummer som börjar med 95. Hingstar som initialt godkänts för Ett-sto-licens har ett 4-siffrigt stamboksnummer som börjar med 9. Observera att det kan vara så att en hingst med stamboksnummer haft ett tidsbegränsat godkännande och därför inte är godkänd längre.
Jag har hittat en tidigare icke godkänd hingst som uppfyller kraven för ett-sto-licens. Vad måste jag göra för att få lov att använda den?
Det som krävs är att hingsten måste uppfylla SWBs hälsokrav, d v s vara fri från osteochondros (OCD) i has- och knäled bak samt ha kontrollerade andningsvägar med avseende på struppipning genom endoskopering. Detta ska styrkas genom antingen intyg från avelsorganisationen eller röntgenbilder/endoskoperingsfilmer. Detta tillsammans med testikelintyg som visar att hingsten har normala testiklar skickas till SWBs kansli. Kontroll av dessa intyg/röntgenbilder är kostnadsfri.

Har det förbund där hingsten är godkänd sedan tidigare inga krav på halsundersökning gäller att en hingst som är 7 år eller yngre vid ansökan ska undersökningen som intyget avser inte vara äldre än 10 månader. Är hingsten 8 år eller äldre vid ansökan ska undersökningen som intyget avser vara gjord tidigast då hingsten var 6,5 år gammal.

Alla hingstar som verkar eller ska verka i SWB-avel ska testas för att ta reda på om de bär anlag för WFFS. Detta gäller även hingstar som verkar via kallad ett-sto-licens.

Vad händer när jag skickat in dessa intyg?
Om allt är ok så lägger in uppgifter om hingsten i vår hästdatabas och ger den ett stamboksnummer. Dagen efter att det är gjort så kan du söka upp hingsten och lösa en ett-sto-licens direkt via www.sprangrulla.se.
Hur löser jag en ett-sto-licens?
Det gör du via www.sprangrulla.se. Du anger vilken hingst och vilket sto det gäller och betalar direkt i systemet. Bildbeskrivning hittar du här. Observera att hingsten i fråga måste finnas med i våra system (på BLUP.se) och ha ett stamboksnummer för att du ska kunna välja den i språngrulla. Finns den inte med, kontakta SWBs kansli.
Vad kostar en ett-sto-licens?
Typ Avgift Löses via

Ett-sto-licens som löses i samband med betäckning. Fr o m 2019: Återbetalning av denna avgift sker i sin helhet om det är så att stoet är noterat icke dräktigt i språngrulla den 1 september.

1100 kr + moms

www.sprangrulla.se

Retroaktiv ett-sto-licens som löses efter att stoet konstaterats dräktig, alternativt efter att fölet är fött. 

4000 kr + moms 

Faktureras språngägaren

Retroaktiv ett-sto-licens för redan dräktiga ston som köpts i utlandet.

1500 kr + moms

Faktureras språngägaren

 

Jag har anmält mitt sto innan jag löste ett-sto-licensen, hur gör jag för att välja hingsten till stoet i efterhand?
När ett-sto-licensen är betald och aktiverad av SWB så kan du gå in på din anmälan på stoet och välja ”Komplettera anmälan” (via den lilla pilen brevid stoets namn).
Löser man ett-sto-licens före eller efter betäckningen?
Ett-sto-licensen ska vara löst innan första betäckningen.
Får jag tillgång till licensen direkt?
Nej. SWB måste först kontrollera så att den aktuella hingsten uppfyller kraven. Denna kontroll tar i regel max ett par dagar, oftast går det snabbare.
Vem kan lösa en ett-sto-licens?
Vem som helst kan lösa en ett-sto-licens. Observera dock att ett-sto-licensen är kopplad till den som löser licensen och det är denne som kan utnyttja den en gång och också den som måste göra anmälan på stoet.
Blir jag hingsthållare för den hingsten om jag löser en ett-sto-licens?
Nej, det blir du inte. Hingsthållare blir man endast om man löser en ordinarie licens.
Om det inte finns någon hingsthållare, hur får jag då tillgång till registreringshandlingar?
Så fort ett fölresultat rapporterats för ett sto som betäckts med en hingst med ett-sto-licens så får du tillgång till dina handlingar.
Hur många ett-sto-licenser kan lösas för en hingst?
Det är obegränsat.
Kan en hingst först ha ett-sto-licens och sedan ordinarie hingstlicens?
Ja, man kan lösa en ordinarie hingstlicens även om det lösts ett-sto-licenser.
Kan man lösa ett-sto-licens för en hingst som har ordinarie hingstlicens?
Ja, man kan lösa en ett-sto-licens även för en hingst som har ordinarie hingstlicens.
Kan dispens från hälsokraven ges?
Ja, undantagna från hälsokraven är hingstarna på WBFSH:s ranking av fadershingstar och tävlingshästar, samt enstaka hingstar med extraordinär prestation och förärvning. Dispensförfarandet gäller alla defekter och det är AVN i samråd med SWBs genetiska och veterinärmedicinska råd som beslutar. Dispens kan endast ges för hingst med extraordinära egna prestationer och vars avelsindex visar på dokumenterad utomordentlig prestationsförärvning. Om dokumentation av avkommemeriter inte finns för hingst med synnerligen intressant härstamning som själv visat utomordentlig prestation i internationell tävling, eller i av SWB erkänt hingstprov, ska förärvningen av aktuell defekt kunna värderas och genom dokumentation visa att förärvning av aktuell defekt inte är högre än i genomsnittspopulationen. För osteochondros ska befintliga osteochondrosindex användas, vilka idag endast finns tillgängliga för hingstar verksamma i KWPN:s avel (hingstar godkända fr.o.m. 2007 och framåt). Dispens ska åtföljas av tydlig skriftlig konsumentupplysning, dvs information om aktuell defekt ska ges till kund (stoägare m.fl.) vid presentation och marknadsföring av hingsten. Lämplig uppföljning av avkommor ska ske enligt överenskommelse med SWB.
Vad gäller för betäckningar som sker i utlandet och ston som importeras dräktiga?

Om ett SWB-registerat sto skickas utomlands för betäckning och stoägaren har för avsikt att grundregistera fölet i SWB ska hingsten uppfylla kraven för ett-sto-licens och licensen ska lösas före första betäckningen, precis på samma sätt som om den skett i Sverige. För en högre kostnad kan du även lösa en retroaktiv ett-sto-licens. För sto som köps dräktiga ska även där retroaktiv ett-sto-licens lösas, men då till en lägre avgift. Avgifter:

Typ Avgift Löses via
Ett-sto-licens som löses i samand med betäckning 1100 kr + moms www.sprangrulla.se
Retroaktiv ett-sto-licens som löses efter att stoet konstaterats dräktig, alternativt efter att fölet är fött 4000 kr + moms Faktureras språngägaren
Retroaktiv ett-sto-licens för betäckning som skett i utlandet där stoet köpts dräktigt. 1500 kr + moms Faktureras språngägaren
Hingsten jag använt var inte godkänd det året stoet betäcktes, men är nu godkänd. Kan jag lösa ett-sto-licens för denna hingst i efterhand?
Ja, det kan du. Det blir i ett sådant fall en retroaktiv ett-sto-licens.
Kommer hingstar som det lösts ett-sto-licens för att synas på hingstlistan på språngrulla?
Nej, där kommer endast hingstar med ordinarie hingstlicens att listas och vara valbara för språngägarna. Däremot kommer man att kunna se vilka hingstar någon löst ett-sto-licens för.
Vad händer om jag måste byta ett-sto-hingst? Måste jag lösa en ny licens?
Om du av någon anledning måste byta hingst som verkar via ett-sto-licens så kan du kontakta SWB så hjälper vi dig att lösa en ny ett-sto-licens utan kostnad.
Får jag tillbaka licensavgiften om mitt sto inte blir dräktigt?
Ja, avgiften återbetalas om stoet är noterat icke dräktig på Språngrulla 1/9 betäckningsåret. För återbetalning måste du själv skicka ett mail till info@swb.org senast 31/10 betäckningsåret. Stoavgiften återbetalas däremot inte.