fbpx

Seminavtal

För att listas som godkänd betäckningsstation hos SWB krävs att seminavtalet godkänns varje år, vilket görs på i Språngrullesystemet. Om du redan är registrerad som seminstation på www.sprangrulla.se godkänner du ett nytt seminavtal för direkt i systemet första gången du loggar in i systemet det nya året.

Villkor

§ 1 Som företrädare för seminstationen förbinder jag mig att till hingsthållaren/avsändande station omgående efter första seminering via www.sprangrulla.se rapportera om nytt sto seminerats eller om byte av hingst har skett.

§ 2 Hingstar ska ha löst betäckningslicens, ett-sto-licens eller betalt rapporteringsavgift hos SWB för att betäckningar ska kunna rapporteras via www.sprangrulla.se. Vilka hingstar som har det framgår på www.sprangrulla.se.

§ 3 Som företrädare för seminstationen förbinder jag mig att via www.sprangrulla.se kontinuerligt utan dröjsmål rapportera betäckta ston på stationen. Det är mottagarstationens skyldighet att rapportera dräktighetsresultat om stoet ifråga är dräktighetsundersökt på stationen, annars övergår ansvaret på stoägaren/språngägaren.

§ 4 Som företrädare för seminstationen förbinder jag mig att omgående efter varje semineringstillfälle återrapportera angående spermakvalité etc. till avsändande station.

§ 5 Som företrädare för seminstationen förbinder jag mig att följa ”Statens jordbruksverks föreskrifter om seminverksamhet med hästdjur” (SJVFS 2015:1) http://www.jordbruksverket.se/download/18.73ae018e14c02f35ef444cb9/1425997706%20650/2015-001.pdf

§ 6 Som företrädare för seminstationen förbinder jag mig att delge stoägaren/språngägaren den information och de villkor som gäller för den aktuella hingsten enligt faktabladet som finns tillgängligt på www.sprangrulla.se.

§ 7 Som företrädare för seminstationen förbinder jag mig att löpande under säsongen låta stationens ansvarige veterinär, om denne så önskar, ta del av aktiviteter på stationen i form av pdf:er som skapas via ”Min betäckningsstation/Pdf för utskrift”.

§ 8 SWB kan vid bristande rapportering ta ut en straffavgift på 1000 kr inklusive moms. Vid brister i rapportering eller övriga rutiner i seminhanteringen kommer stationen att bli anmäld till Statens Jordbruksverk.