fbpx

Årets upplaga av World Breeding Federation for Sport Horses årliga konferens med årsmöte genomfördes den 1-3 december i Budapest, Ungern. Det var en av de mest välbesökta WBFSH-konferenserna någonsin med omkring 90 deltagare från många olika avelsförbund. Från SWB deltog undertecknad samt WBFSHs ordförande Olle Kindberg.

Årets värd var Avelsföreningen för den ungerska sporthästen. Den Ungerska sporthästen av idag kommer från olika regionala avelsprogram som sköttes av militären. Aveln var statligt styrd 1945-1989, då privat avel ej var tillåten i Ungern.  Därefter har privata intressen tagit över. Idag heter rasen Magyar Sportlótenyésztők Országos Egyesülete (MSLT). Man har ca 700 aktiva avelsston och ca 500 föl årligen. Flest hästar föds upp för hoppning och en liten andel för dressyr.

Seminarium om hästvälfärd
I anslutning till WBFSH-konferensen anordnas varje år seminarier. Tema för seminarierna under årets konferens var hästvälfärd. Under fyra föredrag presenterades olika aspekter av hästvälfärd:

Hästvälfärd ur perspektivet hingstselektion: Professor Gábor Bódó från Budapests veterinärhögskola höll en genomgång av klinisk beskrivning och arvbarheter för de sjukdomar/problem som oftast ingår i hälsokraven för hingstar i de Europeiska förbunden: Osteochondros, strålbenshälta, spatt, struppipning och olika hudproblem såsom inkar och överkänslighet mot insektsbett. Sammanfattning finns här.

Hästvälfärd ur perspektivet avel: WFFS och andra ärftliga sjukdomar i sporthästaveln: Vår ”egen” Sofia Mikko från SLU, Sverige berättade om den genetiska bakgrunden till WFFS och andra ärftliga defekter som är ”besläktade” med WFFS och ur man kan hantera sådana sjukdomar i avelsprogrammet. Sammanfattning finns här.


Sofia Mikko. Foto: WBFSH

Hästvälfärd ur perspektivet hantering av häst och hur modern påverkar avkommans temperament och beteende:
Janne Winther Christensen, beteendeforskare vid Aarhus Universitet och ordförande i International Society for Equitation Science berättade om hur man kunnat visa att och varför modern har större betydelse för avkommans temperament och beteende än fadern. Genom forskning har man visserligen kunnat visa att fadern har visst inflytande på avkommans temperament, men att modern och hennes beteende har mycket större inflytande. Janne visade hur man kunnat slå fast att moderns stressnivå under dräktigheten påverkar förmågan till inlärning, lättskrämdhet och stresskänslighet hos avkomman. Man har också kunnat visa att modersegenskaper påverkar genernas aktivitet (epigenetik). Hos en moder med goda modersegenskaper får avkomman bättre inlärningsförmåga, blir mer social och mindre lättskrämd samt blir mindre stresskänslig. Detta har naturligtvis stor påverkan i avkomman fortsatta liv. Inte minst då det visat sig att hästar som är lättskrämda hemma också är de som presterar sämst i nya miljöer. Sammanfattning finns här.

Hästvälfärd– global översikt av hästsportens etik och ansvar – från födsel till död: Roly Owers, chef på organisationen World Horse Welfare berättade om hur djurens rättigheter uppmärksammas alltmer i vårt samhälle. Han menade att hästvärlden måste vara uppmärksam på detta och måna om att våra verksamheter uppnår social acceptans, även bland människor som inte är intresserade av hästar. Annars kan det gå som för hundkapplöpningarna i Australien som mer eller mindre har upphört, berättade Roly. I fallet med hundkapplöpningarna lyssnade inte de aktiva och organisationerna på signalerna från samhället. Konsekvensen blev att samhällets inställning till hundkapplöpningar blev mycket negativ och intresset för dem minskade kraftigt på kort tid. Nu finns de nästan inte kvar längre i Australien. Ansvarsfullt ägande nämndes som en hörnsten i arbetet med djurvälfärd, kopplat till fem grundläggande rättigheterna för djur i fångenskap:

  • Frihet från hunger och törst
  • Frihet från obehag
  • Frihet från smärta, skada och sjukdom
  • Frihet från rädsla och ångest
  • Frihet att utrycka sitt naturliga beteende

 Sammanfattning finns här.

Samtliga var mycket intressanta föredrag som följdes av gruppdiskussion där vi sattes att definiera och rangera de fem viktigaste frågorna relaterade till hästvälfärd som kan äventyra hästsportens och därmed hästavelns framtid. En sammanställning av vad grupperna kom fram till finns här.

För den som är vill läsa mer om det här ämnet publicerade Hippson nyligen en intervju med forskaren Sofie Viksten som har doktorerat i ämnet hästvälfärd här.

Foto: WBFSH

Workshops om EU-regler och genomisk selektion
I anslutning till konferensen avhölls också två workshops:

World Horses Identification and Registration Data Exchange Committee (WHIRDEC) arbetar bl.a. med hur varmblodsorganisationerna ska tolka och förhålla sig till EU-regler och hur hästavelsorganisationerna kan påverka viss EU-lagstiftning och former för utbyte av häst-id-info mellan länder. Under deras workshop diskuterades bl.a. konsekvenserna av den nya EU förordningen om djurhälsa (AHL) som träder ikraft 2021. En representant från EU-kommissionens zootekniska kommitté fans på plats för att kunna svara på frågor. AHL kommer att innebära att hästpassen åter igen måste modifieras, men förhoppningsvis inte så mycket den här omgången. En större konsekvens av AHL är att det kommer att skapas databaser i varje medlemsland där det ska registreras var varje häst ”bor”. Byter hästen anläggning under mer än 30 dagar måste detta meddelas den ansvarig myndigheten.

Standing Committee for Collaborative Implementation of Genomic Applications (SC-CIGA ) arbetar med att skapa möjligheter för samarbete om frågor som rör linjär beskrivning, avelsvärdeberäkningar och hur sporthästaveln kan implementera och dra nytta av den senaste tekniken inom genetikområdet. Jag är ordförande i denna arbetsgrupp och var moderator under workshopen.

Representanter för SWB, DWB, de tyska avelsorganisationerna, KWPN och Selle Français berättade om hur man arbetar med genomisk selektion, alltså med att ta fram avelsvärden som inte bara baserar sig på statistik över testade och tävlande avkommor, utan också information om specifika genetiska profiler för olika egenskaper. Endast KWPN har hittills lyckats ta fram genomiska avelsvärden (för osteochondros). Övriga länder har gjort inledande undersökningar, men samtliga kunde konstatera att underlaget i enbart den egna stamboken inte räcker till, utan att samarbete mellan organisationerna kommer att krävas för att kunna komma vidare i arbetet. Samtliga utryckte sig positiva till samarbete.

Genetikern André Eggen från företaget Illumina var inbjuden för att berätta om för och nackdelar med olika sorters härstamningskontroll. Även på detta område har de snabba tekniska framstegen lett till att man nu kan kontrollera härstamningen ännu noggrannare genom att läsa av hästens DNA i detalj. Nuvarande teknik är också super-säker, men kan bara användas för just härstamningskontroll. Den för hästvärlden nya tekniken som kallas SNP (Single Nucleotide Polymorphism) kan förutom härstamningskontroll också medföra att man samtidigt kan ta fram en genetisk profil för hästen som kan berätta vilka anlag den har för olika egenskaper, förutsatt att det grundläggande arbetet med att ta reda på vilka gener som kodar för vilka egenskaper blir klart. Att byta teknik kan dock bli en dyr historia och avelsorganisationerna var överens om att försöka förhandla fram pris för den nya tekniken gemensamt – om man bestämmer sig för att gå vidare med att byta metod för härstamningskontroll.

WBFSHs årsmöte

Rapport från styrelsen
Ordförande Jan Pedersen (Danmark) gav rapport från WBFSH-styrelsens arbete. Den omstrukturering av organisationen som inleddes för tre år sedan börjar nu ge resultat. Den heltidsanställda managern Nadine Brandtner fungerar som katalysator i verksamheten och några nya styrelseledamöter verkar också ha påverkat styrelsens attityd när det gäller kommunikation och inställning till samarbeten. WBFSHs årliga konferens har utvecklats i positiv riktning, till ett forum för erfarenhetsutbyte och plattform för samarbeten. WBFSH har en ny marknads och kommunikationsplan. I den ingår ett samarbete med Breeding News, med vilka man genomfört ett pilotprojekt under året. WBFSH kommer att ingå samarbete med BN och alla stamböcker som vill får tillgång till webbtidskriften att distribuera till sina medlemmar mot en mindre ersättning.

Samarbetet med FEI fortsätter. Det handlar framförallt om rankingar och Unghäst-VM. Nytt system med kvoter till UVM kommer att sjösättas till 2019.

Styrelsens verksamhetsplan finns tillgänglig här.

Nästa WBFSH-konferens blir i Tryon, USA 13-16 okober 2019.

Val av nya styrelseledamöter
Tysklands Tomas Nissen (Holsteiner Verband) ska gå i pension under nästa mandatperiod och hade därför avböjt omval. Chris Gould (Canadian Warmblood) ställde upp för omval. Ytterligare två kandidater hade tillkännagivits, nämligen Norbert Camp (Trakehner Verband) och Eva-Maria Broomer (AES). Sluten votering resulterade i att Chris Gould valdes om och Norbert Camp valdes in.

Nya medlemmar
Varje år kommer nya ansökningar om medlemskap från jordens alla hörn. Detta år från ett förbund i Indien, som dock hade för få hästar och medlemmar för att kunna beviljas medlemskap, från the North American Studbook, som inte heller beviljades medlemskap, samt från ett par Anglo-arabstamböcker som rekommenderades diskutera med moderstamboken vem som egentligen ska ansöka om medlemskap.

Rapport från EAAP
Tyska Kathrin Stock från forskningsinstitutet VIT är representant från EAAP (European Association of Animal Production). Hon rapporterade om att ämnet hästvälfärd och beteende också är ”hett” på forskningsfronten. Andra aktuella ämnen är ”Horse industry in Europe”, Equine genetics and genomics och samarbeten med näringen i forskningen. Kathrin berättade också om Workshopen i linjär beskrivning som avhölls i Tyskland i mars samt om den internationella workshop i linjär beskrivning som ska hållas på Flyinge i januari 2019.

Rapport från International Young Breeders
Wendy Conlon från Irland rapporterade om workshopen för domare och tränare som avhållits på Blue Hors i Juli i år. Fokus låg på linjär beskrivning och kalibrering av domare samt deltagare vid Ungdomarnas tävlingar och mästerskap. Nästa mästerskap blir i Österrike 2019.

Emma Thorén Hellsten
Avelsledare, SWB