fbpx

SWB har arbetat med förslag till förändringar av hingstselektionen under ett och ett halvt års tid. Förslag har varit ute på remiss, omarbetats och slutligen beslutats av SWBs styrelse.

Den enskilt största förändringen när det gäller hingstarna handlar om införandet av en ny avelsvärdeklass, dvs. en ny nivå för godkända hingstar. Med godkända hingstar avses hingstar som har möjlighet att lämna avkommor som kan registreras i stambokens högsta avdelning och därmed får ”gröna papper” i passet.

SWB har fram tills nu ställt relativt sett höga krav för att en hingst ska kunna bli godkänd vid bruksprov. Det ligger helt i linje med grundläggande avelslära för att uppnå maximalt avelsframsteg – välj endast de bästa till avel. På samma sätt görs urvalet i en del andra avelsförbund, exempelvis KWPN. Samtidigt släpper vi in hingstar i vår avel som inte klarat motsvarande krav som ställs vid SWBs bruksprov vid sitt godkännande i andra förbund. Främst genom införandet av ett-sto-licensen, som i praktiken fungerat som en avelsvärdeklass med lägre krav än vad som krävts för avelsvärdeklasserna G och G2. Det har givit en negativ konkurrenssituation för den hingstägare som väljer att låta sin hingst gå igenom SWBs bruksprov. Möjligheterna när det gäller att få sin hingst prövad och godkänd för avel har ändrats avsevärt över åren, då nya avelsförbund har bildats och andra har ändrat sina krav. Det har lett till att det finns en mängd hingstar som marknadsförs utan att det finns opartiska beskrivningar av deras egenskaper tillgängliga för uppfödarna.  SWB tror att tillgången till objektiv information om hingstars egenskaper och förärvning i dagsläget är den viktigaste faktorn för att uppfödarna ska kunna göra ett framgångsrikt hingstval.

Inga förändringar för bruksprovets upplägg

När det gäller genomförandet av SWBs bruksprov blir det inga förändringar. Flera förslag fanns, men ingen enighet gick att utläsa från branschens aktörer efter remissrundan.

Man ska komma ihåg att SWBs bruksprov i nuvarande form visat på mycket höga arvbarheter och genetiska samband med avkommors senare tävlingsresultat, vilket gör att det som selektionsmetod betraktat är effektivt och säkert.

Diskussionerna om provets genomförande har snarare gällt praktiska och ekonomiska frågor. En del förordar längre prov där man lämnar ifrån sig sin hingst till anställda ryttare på en provstation, så som görs vid t.ex. 14-dagarsprovet i Tyskland. De ekonomiska förutsättningarna att genomföra sådana prov i Sverige är dock begränsade, då det inte finns etablerade provstationer med personal, vilket det gör i Tyskland där detta historiskt byggts upp och finansierats med statliga medel. Att förlänga SWBs bruksprov, med de ökade kostnader det skulle innebära, utan att vinna något i säkerhet när det gäller urvalet av hingstar, var inte ett attraktivt alternativ.

Möjligheten att visa sin hingst utomlands för de svenska hingstägare som föredrar den modellen finns kvar i regelverket, nu liksom tidigare.

Nya avelsvärdeklasser införs: Premierad och Accepterad

De hingstar som uppfyller de tidigare kraven för G och G2 kommer nu att tilldelas avelsvärdeklass ”Premierad”. Premierad innebär att hingsten uppfyller högt uppsatta kvalitetskrav avseende såväl prestation som exteriör och hälsa. De Premierade hingstarna kommer dessutom att kopplas till SWBs nya disciplinspecifika avelsprogram för hoppning respektive dressyr. Detaljerna för avelsprogrammen kommer att utarbetas under det kommande året och förväntas vara klara under hösten 2021.

Avelsvärdeklassen ”Accepterad” har lägre krav när det gäller exteriör och prestation än vad som tidigare krävts för godkännande för SWB-avel. Både ”Accepterade” och ”Premierade” hingstar kommer att kunna lämna avkommor med gröna papper i passet. Kraven för de olika avelsvärdeklasserna redovisas översiktligt i tabell 1 och 2. För detaljerade krav hänvisas till SWBs hingstregelverk.

Tabell 1. Krav för avelsvärdeklass ”Premierad”, olika kategorier hingstar

Kategori hingstar Krav för avelsvärdeklass Premierad
Unga hingstar som genomfört SWBs bruksprov Minst 23 p för dressyrhingstar och 22 p för hopphingstar på typ, huvud-hals-bål och extremiteter och i övrigt inga betyg under 7 för exteriör1. Minst 8/8,52 i snitt för prestationsegenskaper i hingstens specialdisciplin
Unga hingstar som genomfört bruksprov i BWP, DVB, KWPN, SF eller Tyskland Se SWBs hingstregelverk eller info på SWBs hemsida
Äldre hingstar med tävlingsmeriter och inga/för gammalt bruksprovsresultat Hingstar som legat bland de 30 bästa på WBFSHs individuella ranking i hopp/dressyr, alternativt individuell prövning baserat på tävlingsresultat
Krav för äldre hingstar med avkommemeriter som importerats eller verkar via spermaimport Motsvarande krav på förärvning som SWB har för ”A”

1 3-åriga dressyrhingstar måste uppnå minst 40 p totalt exteriört och 3-åriga hopphingstar minst 37 p totalt exteriört.
Dressyrhingstar äldre än 3 år måste uppnå minst 38 p totalt exteriört.

2 Gäller 3-åriga hopphingstar

Tabell 2. Krav för avelsvärdeklass ”Accepterad”, olika kategorier hingstar

Kategori hingstar Krav för avelsvärdeklass Accepterad
Unga hingstar som genomfört SWBs bruksprov Minst 7 p för extremiteter och i övrigt inga betyg under 6 i hingstens specialdisciplin
Unga hingstar som genomfört bruksprov i BWP, DVB, KWPN, SF eller Tyskland Se SWBs hingstregelverk kap. 4.3 eller info på SWBs hemsida
Äldre hingstar med tävlingsmeriter och inga/för gammalt bruksprovsresultat Ska ha uppnått kraven för bedömningsbarhet i hingstregelverket kap. 5.6.1 samt vara godkänd i ett annat förbund som har motsvarande eller högre krav på exteriör och prestation för godkännande av hingstar som SWB
Äldre hingstar med avkommemeriter som importerats eller verkar via spermaimport Ska vara godkända och avkommeprövade i avelsförbund som har motsvarande system för uppföljning av förärvning som SWB

 

Betäckningslicenser

För att en hingsts avkommor ska få registreras i SWB ska en betäckningslicens ha lösts hos SWB för hingsten det aktuella betäckningsåret. Det finns tre olika typer av licenser: Ordinarie betäckningslicens, Limiterad ordinarie betäckningslicens och Ett-sto-licens. De olika licenstyperna för hingstar finns kvar i det nya regelverket, men kraven på hingstarna kommer att vara kopplade till avelsvärdeklass och inte till licenstyp. Det innebär att ordinarie licens och ett-sto-licens kommer att kunna lösas för både ”Accepterade” och ”Premierade” hingstar.

Krav på exteriör bedömning för alla hingstar som ska stå till avel i Sverige

Från och med 2021 kommer SWB att införa kravet att alla hingstar som ska stå till avel i Sverige och som inte redan har genomfört SWBs bruksprov ska ha bedömts exteriört av AVN. Detta innebär ingen skillnad för de importerade hingstar som redan tidigare uppfyllt kraven för avelsvärdeklass G, som nu kommer att heta Premierad. De visas som vanligt upp vid bruksprovet för exteriör och veterinär bedömning. Däremot blir det skillnad för de hingstar som tidigare inte uppfyllde kraven för G, men som kunde användas i SWB-avel genom sitt godkännande i något annat avelsförbund och via ett-sto-licens hos SWB.  Dessa hingstar kommer även fortsättningsvis att kunna användas i SWB avel, via ett-sto-licens eller ordinarie licens, förutsatt att de uppfyller kraven för ”Accepterad”. Besiktningen för Accepterade hingstar kan ske antingen vid SWBs bruksprov eller där hingsten är stationerad eller på annan lämplig plats som överenskommits med SWB.

Direktkvalificerade hingstar

Direktkvalificerade hingstar är hingstar som genom sina egna meriter eller förärvning är kvalificerade för SWB-avel. Utöver exteriör beskrivning och veterinärundersökning krävdes tidigare för dessa hingstar att de deltog i de hingstklasser som anordnats i samband med bruksprovet. Nu kommer de istället att få visa sin prestationsförmåga i anslutning till när de övriga bruksprovshingstarna gör sina prestationsprov. Precis som tidigare får de ingen poäng för detta moment, enbart en beskrivning.

TIPS!
SWB Avelspodden har precis laddat upp ett avsnitt om den nya hingstselektionen där de pratar om förändringarna och vad det kan innebära. 

Foto: Roland Thunholm