fbpx

Under 2019 trädde en ny EU-lagstiftning ikraft, som fastställde att det numera är valfritt för varje medlemsstat inom EU, att själva välja hur man vill hantera levande djur inom ramen för konsumentlagstiftningen. Sedan hösten 2019 pågår i Sverige en statlig utredning på området, under ledning av utredare Malin Bonthron. Utredarens uppdrag är att föreslå hur vi i Sverige ska implementera den nya lagstiftningen och däri ingår även att föreslå hur vi ska hantera den nya frivilligheten gällande levande djur.

SWBs representanter Helén Uddefors och Dan Nordenberg sitter med i LRF Hästs arbetsgrupp i frågan, och denna arbetsgrupp fungerar som bollplank till Martin Mörman (LRF). Förutom SWB består gruppen av av: Martin Mörman, Erica Lindberg och Lotta Folkesson från LRF, Karolina Lagerlund, HNS, CG Leissner och Göran Starkebo från Carat Advokatbyrå och Erika Erlandsson, Juridika. Hästdelegationen utgör en referensgrupp i det pågående arbetet inom LRF, och har en tung roll i att ge synpunkter och inspel. Detta då flera av organisationerna i LRF Häst företräder medlemmar där Konsumentköplagen idag orsakar stora bekymmer för näringsidkare som säljer häst till privatpersoner.

Sammanfattning av LRFs åsikter
LRF förespråkar en lagstiftning som ger köparen rimliga konsumenträttsliga rättigheter utan att säljarens skyldigheter och risker blir oproportionellt stora samtidigt som lagstiftaren måste tillvarata djurets bästa. LRF har därför framfört följande förslag till utredningen:

Alternativ 1: Transaktioner med levande djur flyttas till Köplagen

  • Försäljning av levande djur bör regleras i Köplagen, eller
  • Konsumentköplagen är tillämplig i det fall tvistebeloppet understiger ½ prisbasbelopp. I det fall tvistebeloppet överstiger ½ prisbasbelopp är istället Köplagen tillämplig.

Alternativ 2: Transaktioner med levande djur kvarstår i Konsumentköplagen

  • Konsumentköplagens 20a§, dvs den regel som innebär att bevisbördan ligger på säljaren de första sex månaderna efter köpet, bör inte omfatta levande djur, samt
  • Felbegreppet i Konsumentköplagen bör inte omfatta levande djur, alternativt att det finns ett särskilt felbegrepp avseende levande djur.

Utredningens expertgrupp träffas för fortsatt dialog under slutet av juni. LRF har under juni tillsammans med företrädare för SWB, bjudit in utredaren till ett separat möte för att understryka vikten av frågan för LRF. Representanter för SWB deltog också vid mötet med utredaren, i egenskap av en av de organisationer vars medlemmar i stor omfattning berörs av den idag orimliga lagstiftningen för köp och försäljning av levande djur.

Utredningen ska slutrapporteras i september 2020. Läs mer HÄR.