fbpx
SWB:s VD Helén Uddefors tillsammans med riksdagsledamot Sofia Westergren (M) som är en av dem som drivit på arbetet med att få fram en ny lagstiftning kring levande djur. Foto: Michaela Swärd.

Riksdagsledamot Sofia Westergren (M) är en av dem som drivit på arbetet med att få fram en ny lagstiftning kring levande djur tillsammans med SWB:s VD Helén Uddefors. Foto: Michaela Swärd.

Knappast har någon uppfödare missat att en ny konsumentköplag börjar att gälla den 1 maj 2022. SWB har under två års tid varit aktiva i lobbyarbetet bakom lagen. Det är SWB:s VD Helén Uddefors och advokat Dan Nordenberg som företrätt SWB i olika sammanhang, bland annat genom LRF-häst men också direkt mot utredningen och politiker.

Den nya lagen kommer för att införliva EU:s senaste direktiv på konsumentområdet. Direktivet möjliggör mindre stränga regler för begagnade varor och för levande djur. När det gäller levande djur införs ändringar i den svenska Konsumentköplagen som bedöms ha stor effekt på försäljning av levande djur.

”Att vi nu lyckas få igenom särregleringen är en seger som kommer ge en stor förbättring för alla uppfödare som säljer hästar i sina företag och säkert kommer den nya regleringen påverka viljan att sälja hästar till privatpersoner i positiv riktning.” säger VD Helén Uddefors. ”Den här frågan är oerhört viktig för SWB:s uppfödare och medlemmar. Den tidigare lagstiftningen ofta inneburit orimliga konsekvenser och många tvister, med risk för en allvarlig ekonomisk smäll.”

Nu införs en särreglering för levande djur som betyder att:

  • Den omvända bevisbördan på fel som visar sig inom viss tid från köpet blir två år, men för levande djur behålls den tidigare regeln om sex månader. För levande djur som kostar mer än en tiondel av prisbasbeloppet (dvs. över 4 830 kr för 2022) införs en möjlighet att helt avtala bort presumtionen. Om parterna nyttjar denna möjlighet till att avtala bort presumtionsregeln om ursprungligt fel, kommer alltså köparen behöva bevisa att ett fel uppkommit före köpet, precis som enligt köplagen.
  • En undersökningsplikt införs som innebär att om en konsument inte har undersökt djuret innan köpet eller utan godtagbar anledning inte har följt näringsidkarens uppmaning att göra det, inte har möjlighet att åberopa ett fel som han eller hon borde ha märkt vid undersökningen. Detta gäller dock inte om näringsidkaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. En likadan regel finns redan idag i köplagen.

Den gamla konsumentköplagen från 1990 gäller fortfarande alla köp som ingåtts före den 1 maj 2022. En uppfödare som säljer en häst den 1 maj eller därefter har möjlighet att använda den nya lagens regler om undantag för levande djur genom att införa klausuler i köpeavtalet om detta. Advokat Dan Nordenberg håller på att utarbeta ett avtal för SWB:s medlemmar som ska vara anpassat till den nya konsumentköplagen. SWB uppmanar uppfödare att se upp med avtal som inte har anpassats till den nya lagstiftningen. SWB kommer också att erbjuda utbildning på de nya reglerna för SWB:s medlemmar.

För frågor hänvisar vi till:
Helén Uddefors, helen.uddefors@swb.org telefon 046 – 646 52, mobil 0707-93 78 32
Dan Nordenberg, dn@gronvalladvokat.se telefon växel: +46 (0) 42-19 41 80


Förklaringar – vad betyder orden?
Skyddslagstiftning
Lagen ska skydda konsumenter som anses vara den svagare parten i avtalssituationer med näringsidkare.

Bevisbörda och omvänd bevisbörda
Det finns en grundregel i civilrätten som innebär att den som påstår något ska bevisa sitt påstående, dvs har bevisbördan. I konsumentköplagen används omvänd bevisbörda för att ge konsumenten en starkare ställning och detta innebär att säljaren ska motbevisa att ett fel fanns före köpet.

Presumtionsregeln
– Till köparens fördel som kan motbevisas.
– Om ett fel visar sig inom sex månader så anses det ha funnits vid avlämnandet om det inte motbevisas.
– Det räcker att köparen visar att felet finns för att säljaren ska vara skyldig att vidta åtgärder om säljaren inte kan bevisa att felet inte fanns vid avlämnandet.