Elitfölauktion

SWBs 10-årsjubilerande Elitfölauktion är till ända och vi kan konstatera att det blev en mycket lyckad historia. Förvisningen var välbesökt genomfördes i strålande sol på Kastanjegården och därefter välkomnades intressenter till Flyinges anrika stallar där det gavs möjlighet att kika lite extra på fölen och prata med uppfödarna.

Kvällens auktion var mycket populär och både VIP-platser och läktare var välfyllda. Fredrik de Backer premiärhöll i klubban och höll ett högt tempo på budgivningen och fick ett härligt flyt på auktionen. Föl för totalt 4 520 000 kr gick under klubban och snittpriset landade på knappa 130 000 kr, vilket är rekord i sammanhanget.

Årets dyraste dressyrföl blev Revolution-sonen Radius som ropades in av Helgstrand Dressage för 300 000 kr. På hoppsidan var det Main River e. Cornet Obolensky fick det högsta budet och såldes för 260 000 kr till Tullstorp Dressage Stable. Intresset för fölen var stort även från andra länder än Sverige och vi noterar fölköpare även från bland annat USA, Tyskland, Irland och Danmark.

Ett stort grattis till alla fölsäljare och ett stort lycka till till alla er som lyckade ropa hem en av dessa fina fölungar. Vi ses på Elitfölauktionen 2018!

 

Klubbade priser 2017

Samtliga 35 sålda elitföl med bilder, filmer och utförlig härstamningsinformation och klubbade priser hittar du här.

Organisation
Josefine Tinglöf
046 – 646 48
Auktionsansvarig
josefine.tinglof@swb.org
Niklas Samuelsson
0705 – 73 54 71
Auktionsansvarig
Johan Ifverson
0735 – 45 94 50
Auktionsgruppen/Selektionskommittén
Andreas Jönsson
0707 – 82 21 42
Auktionsgruppen/Selektionskommittén
Helén Uddefors
046 – 646 52
VD SWB/CEO SWB
helen.uddefors@swb.org
Auktionsvillkor

§1 Allmänt
Auktionsvillkoren gäller för Köpare och Säljare som deltar i Elitfölauktionen (nedan kallad Auktionen) som anordnas av ASVH Service AB (nedan kallat SWB) på Flyinge fredagen den 6 oktober 2017. Med säljare avses ägare till föl enligt registreringen i SWB eller enligt annat avtal (nedan kallad Säljare). Med köpare avses den person eller firmatecknare för bolag som undertecknar köpeavtalet för ett föl efter klubbslag under Auktionen (nedan kallad Köpare). SWB är förmedlare av köpet mellan Säljare och Köpare. I övrigt föreligger det endast
partsförhållande mellan Säljare och Köpare. SWB är ansvarig auktionsförrättare och äger rätt att planera, marknadsföra och genomföra
auktionen på det sätt som SWB finner mest ändamålsenligt.

§2 Information om auktionsfölen
Information om samtliga auktionsföl finns i auktionskatalogen, på www.swb.org samt på SWBs Facebook-sida. Samtliga auktionsföl veterinärbesiktigas på auktionsdagen och säljes i befintligt skick. För auktionsfölens friskhet och veterinärens utlåtande påtager sig SWB inget ansvar.

§3 Köparens undersökningsplikt
Köparen ansvarar för att undersöka fölet före budgivningstillfället. Frågor om fölet ställs till Säljaren.

§4 Säljarens upplysningsplikt
Säljaren ansvarar för att lämna sanningsenlig och uttömmande information om fölet före auktionstillfället till SWB, spekulanter och i eventuellt annat informationsmaterial.

§5 Budgivning och pris
Auktionen följer sedvänja och praxis för auktioner i Sverige. Bud lämnas i svenska kronor (SEK). Angivet bud är bindande för budgivaren. Vinnande bud ska dokumenteras inom 30 minuter med ett köpeavtal mellan Köpare och Säljare. Om så ej sker kan fölet på nytt auktioneras ut. Före utrop anges för varje föl om Säljaren är privatperson eller momsregistrerat företag. I de fall där Säljaren är ett momsregistrerat företag tillkommer mervärdesskatt 25% på det klubbade beloppet. Vid inrop debiteras Köparen ett tillkommande inköpscourtage om 7% på det klubbade beloppet, i inköpscourtaget ingår en försäkring av fölet enligt §6. Bud skall ges med hög röst eller tydligt tecken. Budgivare är bunden vid angivet bud till dess att annan budgivare bjuder högre. Den som avgivit det högsta budet vid klubbslaget har ingått ett bindande avtal om köp. Vid lika bud avgör auktionsförrättaren vilket bud som skall äga förtur vid köp. Auktionsförrättaren avgör även om budgivning skall återupptas p.g.a. osäkerhet om sista bud. Skulle tvist om avgivet bud uppstå efter klubbslaget kan efter auktionsförättarens beslut fölet utbjudas på nytt. Detsamma gäller om det under klubbslaget uppstått tekniska problem eller om SWBs personal begått något misstag av något slag.

§6 Försäkring
I inköpscourtaget ingår att fölet är försäkrat i Agria Djurförsäkring. Försäkringen gäller från tidpunkten för klubbslaget fram till och med 31 dec 2017. Fölet är försäkrat i 80% av köpeskillingen inklusive inköpscourtage och eventuell moms (maximalt 150 000 SEK) i Agria A2 Limited Liv. Agria Djurförsäkring erbjuder som alternativ till ovanstående att den Köpare som tecknar en A1 Liv till 100% av köpeskillingen inklusive inköpscourtage och eventuell moms samt en A1 veterinärvårdsförsäkring i samband med auktionen, får 12 månaders försäkring men betalar endast för 10 månader. Försäkringen är karensfri och kan tecknas på auktionsdagen hos Agrias ombud.

§7 Provision
Säljaren debiteras en försäljningsprovision om 10% på det klubbade beloppet. Lagstadgad mervärdeskatt, 25%, tillkommer på provisionen.

§8 Betalning
Betalning av köpeskillingen avtalas mellan Säljaren och Köparen. För de fall att köpeskillingen ej erläggs inom angiven tid äger Säljaren rätt att kräva att köpet fullgörs samt kräva dröjsmålsränta motsvarande referensräntan med ett tillägg av 8% på beloppet.

§9 Riskens övergång och avhämtning
Köparen ska avhämta fölet hos Säljaren senast 14 dagar efter avskiljningsdagen dock tidigast när fölet är 6 månader gammalt, om inte annat överenskommits mellan Köpare och Säljare. Säljaren garanterar att fölet sköts och hanteras på sedvanligt sätt fram till avskiljningsdagen. Dagliga kostnader fram till avskiljningsdagen står Säljaren för medan extraordinära kostnader som t.ex. veterinärkostnader står Köparen för. Risken för fölet övergår på Köparen när bindande köp slutits, dvs när köpeavtal på auktionsdagen är
undertecknat av båda parter.

§10 Äganderätten
Äganderätten till inropat föl övergår på Köparen när fölet är till fullo betalt. Betalning ska ske inom 10 dagar efter köpeavtalets undertecknande. Senast vid avhämtningen skall Säljaren överlämna fölets registreringspass. Ägarändring inskickade till SWB innan årsskiftet görs kostnadsfritt.

© ASVH Service AB

Elitfölauktionen LIVE via Clip My Horse